Nya upphandlingsregler ska öka kvalitén och ge mer valuta för pengarna  

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Nya EU-regler om upphandling ska göra konkurrensen mer rättvis och ge mer valuta för pengar investerade i vägar, broar och sjukhus © BELGA/EASYPHOTOSTOCK/V.THOERMER  

Nya EU-regler om offentlig upphandling och koncessionskontrakt antogs på onsdagen av Europaparlamentet. Dessa nya regler ska öka kvalitén och ge mer valuta för pengarna när myndigheter köper eller hyr in byggnadsarbeten, varor eller tjänster. De ska också göra det lättare för små och medelstora företag att bjuda på kontrakt samt innebär strängare regler när man lägger ut jobb på entreprenad.

Parlamentets och EU-ländernas förhandlare enades provisoriskt om reglerna redan i juni 2013. De innebär en översyn av EU:s nuvarande regler för offentlig upphandling och innehåller för första gången EU-standarder för koncessionskontrakt så att konkurrensen där blir mer rättvis. Syftet är att se till att man kan ta det mest fördelaktiga anbudet genom att införa nya tilldelningskriterier som i högre grad värderar miljöaspekter, sociala skäl och innovation.


Värdet av myndigheters upphandling av byggnadsarbeten, varor och tjänster motsvarar ungefär 18 procent av BNP vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för att uppnå samhällsmål.


– De nya reglerna skickar en tydlig signal till medborgarna som har rätt att se sina pengar användas effektivt, sa den belgiske socialdemokraten Marc Tarabella, som lett arbetet med offentlig upphandling.


– De nya reglerna om koncessioner är en stark signal för att stärka den inre marknaden. De skapar en sund ekonomisk miljö som alla - myndigheter, företag och befolkningen i stort - kan dra nytta av. Nu är spelreglerna kända för alla, sa fransmannen Philippe Juvin (EPP-gruppen), ansvarig för arbetet med koncessioner.


De bästa buden


Tack vara det nya kriteriet om det "ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet" i tilldelningsprocessen kan myndigheterna lägga mer vikt vid kvalitet, miljöskäl, sociala frågor eller innovation samtidigt som de tar hänsyn till priset och kostnaderna under hela livscykeln.


– De nya kriterierna kommer att få slut på det lägsta prisets diktatur och återigen sätta kvalitén i fokus, förklarade Marc Tarabella.


Innovativa lösningar


Ledamöterna lyckades få in ett helt nytt system för att satsa på innovativa lösningar inom offentlig upphandling. Ett "partnerskap för innovation" gör det möjligt för myndigheter att starta upphandlingar för att lösa ett särskilt problem utan att i förväg bestämma sig för en viss lösning. På så sätt finns det spelrum för entreprenören att i samarbete med den kontrakterande myndigheten att ta fram en lösning.


Mindre byråkrati för budgivarna och lättare tillträde för småföretag


Anbudsprocessen för företag ska bli enklare genom ett standardiserat EU-dokument för upphandling och baseras på självdeklarationer. Bara den budgivare som vinner kontraktet ska behöva visa originaldokumenten. Detta väntas minska den administrativa bördan för företagen med mer än 80 procent, enligt kommissionens beräkningar. De nya reglerna uppmuntrar också att kontrakten delas upp i mindre delar så att det blir enklare för småföretag att delta.


Strängare regler för underentreprenörer


För att bekämpa social dumpning och se till att arbetstagarnas rättigheter respekteras innehåller de nya lagarna regler för underleverantörer och strängare regler för "onormalt låga bud". Anbudsgivare som inte uppfyller EU:s arbetsrättsliga bestämmelser kan uteslutas från att delta i upphandlingen.


Ingen press för att privatisera offentliga tjänster


Överenskommelsen om EU-regler för koncessioner betonar att varje EU-land även i fortsättningen är fritt att bestämma hur de vill att byggkoncessioner och tjänster ska skötes, internt eller genom att läggas ut på entreprenad till privata företag. Det nya direktivet "ålägger inte myndigheterna att ha någon särskild juridisk form på sitt samarbete för fullgörandet av offentliga uppdrag" står det i texten. På grund av vattnets särskilda betydelse gick ledamöterna med på att vattensektorn inte ska omfattas av de nya reglerna om koncessioner.


Nästa steg


Direktivet träder i kraft 20 dagar efter det att de har publicerats i EU:s officiella tidning. Efter detta datum har EU-länderna 24 månader på sig att skriva in reglerna i sina nationella lagar.