EU behöver en strategi för att skydda hbti-personers grundläggande rättigheter 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

EU bör ta fram en "färdplan" för att skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), skriver Europaparlamentets ledamöter i en resolution de antog på tisdagen. EU:s byrå för grundläggande rättigheter fann i sin senaste HBT-studie att 47 procent av hbt-personerna i EU upplevt diskriminering det senaste året och 26 procent utsatts för eller hotats med fysisk misshandel under de fem senaste åren.

– Homofobi får inte tolereras i Europa längre. Så många av oss homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella har levat i rädsla alltför länge. Rädsla för att hålla hand på gatan, rädsla för att bli kallad öknamn, rädsla för att bli utkastade från hem, skolor eller arbeten. Min resolution säger att EU måste visa handlingskraft så att även vi kan åtnjuta de rättigheter som EU lovar alla sina medborgare, sa österrikiska Ulrike Lunacek (gröna gruppen), som lett parlamentets arbete med resolutionen.


I resolutionen beklagar parlamentet djupt att de grundläggande rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) fortfarande inte vidmakthålls till fullo i EU och uppmanar kommissionen, EU-länderna och EU:s byråer att tillsammans ta fram en övergripande flerårig strategi för hur man ska uppnå ett skydd för hbti-personers grundläggande rättigheter. Resolutionen antogs med 396 ja-röster mot 176 nej-röster och 72 nedlagda röster.


Ledamöterna listar flera olika teman och mål som borde tas upp i färdplanen, däribland sysselsättning, utbildning, hälsa, varor och tjänster, familjeliv, fri rörlighet, yttrandefrihet, hatbrott och asyl. De betonar dock att den övergripande strategin samtidigt måste respektera EU-ländernas nationella behörighet.


Yttrandefrihet, inklusive prideparader


Kommissionen och EU-ländernas ministerråd bör notera att länder som antar lagar för att begränsa yttrandefriheten i fråga om sexuell läggning och könsidentitet handlar i strid med de värden som ligger till grund för Europeiska unionen, och de bör således agera i enlighet med detta, skriver ledamöterna. Som exempel på yttrande- och mötesfrihet nämner ledamöterna prideparader och liknande evenemang. De uppmanar EU-länderna att garantera deltagarna ett effektivt skydd.


Hatbrott


Dagens europeiska rambeslut för att bekämpa vissa former av och uttryck för rasism och xenofobi med straffrättsliga medel bör ses över så att det även inkluderar andra former av hatbrott och uppvigling till hat, även på grund av sexuell läggning och könsidentitet, säger ledamöterna.


Familjer och fri rörlighet


Kommissionen bör ta fram riktlinjer som ser till att EU:s direktiv om EU-medborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU, liksom EU-direktivet om familjeåterförening genomförs på ett sådant sätt att man garanterar respekten för alla typer av familjer som är "rättsligt erkända som sådana enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning".


Anti-mobbningspolitik


När det gäller utbildning bör kommissionens ungdoms- och utbildningsprogram främja jämställdhet och icke-diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Kommissionen bör också göra det lättare, på ett icke bindande sätt, att utbyta god praxis inom formell utbildning, som exempelvis när det gäller läromaterial, strategier mot mobbning och mot diskriminering.


Transpersoner


Ledamöterna uppmanar medlemsländerna att "införa eller se över rättsliga förfaranden för erkännande av könstillhörighet så att de till fullo respekterar transpersoners rätt till värdighet och fysisk integritet", t.ex. att utesluta alla krav på att genomgå sterilisering. De tillägger att kommissionen bör fortsätta att arbeta med Världshälsoorganisationen så att transpersoner inte längre klassas som psykiskt sjuka.