Bättre villkor för studenter och forskare från länder utanför EU  

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentet gav på tisdagen sitt fulla stöd till föreslagna nya regler som ska ge skickliga studenter och forskare från icke EU-länder bättre levnads- och arbetsvillkor när de kommer till EU. Bestämmelserna ska höja medlemsländernas konkurrenskraft på lång sikt. Reglerna ska också förtydliga villkoren för inresa och uppehållstillstånd för utländska praktikanter, volontärer, skolelever och au pairer.

I jämförelse med USA spenderar EU 0,8 procent mindre av sin BNP på forskning och utveckling och 1,5 procent mindre än vad Japan gör. Enligt Europeiska kommissionen lockas därför många av världens bästa forskare och innovatörer att hellre söka sig dit.

Uppdateringen av EU:s regler fick stöd med 578 ja-röster mot 79 nej-röster och 21 nedlagda röster. De nya reglerna ska skapa bättre villkor för att göra EU mer attraktivt för tredjelandsmedborgare som vill forska, studera, delta i studentutbyten, göra betald eller obetald praktik, volontärtjänst eller arbeta som au pair.


– Andra länder i andra delar av världen lyckas bättre än vi med att locka till sig kompetent arbetskraft, medan vår ibland komplicerade byråkrati och tilltagande skepsis i många medlemsländer gentemot immigranter kan skrämma bort människor. Det är viktigt att vi nu förbättrar situationen och ger tydliga, enkla regler för att öka EU:s attraktivitet. Fler utländska studenter, forskare och internationella utbyten kommer att leda till ekonomisk tillväxt och främja innovation, skapa fler jobb på sikt och i allt bidra till en ökad konkurrenskraft för våra medlemsländer, sade folkpartisten Cecilia Wikström, som lett parlamentets arbete med reglerna.


Mer tid att starta företag


Enligt ledamöter borde tredjelandsmedborgare efter avslutad forskning eller studier ha rätt att i 18 månader stanna i medlemslandet där de studerat eller forskat för att söka arbete eller starta ett företag. Kommissionen hade föreslagit att denna tidsgräns ska vara begränsad till 12 månader. Forskarnas och studenternas familjemedlemmar skulle också ha rätt att stanna och arbeta för samma period tycker parlamentet.


Striktare deadlines


Ledamöter föreslår en 30-dagars tidsgräns (i jämförelse med 60 dagar som föreslagits av kommissionen) för medlemsländer att godkänna eller avslå ansökan. De lade även till en tidsgräns på 30 dagar för att besluta om ett överklagande mot ett avslag.


Rimliga avgifter


Medlemsländer kan kräva avgifter för att hantera ansökningarna. Men avgifterna får inte vara överdrivna eller oproportionerliga så att de hindrar syftet med lagstiftningen underströk ledamöterna. De lade till att om avgifterna betalas av personen som berörs så ska han eller hon kompenseras av värdorganisationen eller av värdfamiljen.


Rörlighet även för volontärer


Enligt kommissionens förslag ska forskare, studenter och praktikanter ha rätt att flytta till andra medlemsländer än det ursprungliga värdlandet för att där studera, praktisera eller forska under upp till sex månader. Ledamöterna föreslår detta även ska gälla för volontärer.


Nästa steg


Tisdagens omröstning blir parlamentets förhandlingsmandat inför kommande förhandlingar med EU-ländernas ministerråd. Innan dessa förhandlingar kan börja måste dock ministerrådet enas om sin ståndpunkt.