Ny skogsstrategi för EU: bättre förvaltning kan ge mer jobb på landsbygden 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

EU:s nya skogsstrategi måste rikta in sig på att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användning av skogens råvaror och stärka skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa mer jobb. Det är huvuddragen i en icke-bindande resolution som parlamentet antog på tisdagen.

– EU:s nya skogsstrategi är ett välbehövligt svar på de ökande kraven på skogen och de stora samhälls- och politiska förändringar som påverkat skogen de senaste 15 åren, sa österrikiskan Elisabeth Köstinger (EPP-gruppen) som lett parlamentets arbete med skogsstrategin. – Den nya strategin måste därför främja hållbar användning av trä och andra råvaror ur skogen utan att för den skull öka byråkratin.


Ta itu med utmaningarna tillsammans


EU behöver en omfattande gemensam strategi för att hantera gränsöverskridande hot, såsom skogsbränder, klimatförändringar och naturkatastrofer eller invasiva främmande arter. Samtidigt bör man stärka skogsindustrin och främja effektiv användning av virke och andra skogsbaserade material, såsom kork och träderivat, inklusive textilfibrer. Detta ska i sin tur förbättra EU:s självförsörjning med trä, stärka konkurrenskraften och sysselsättningen inom EU:s skogsnäring samt minska underskottet i unionens handelsbalans, skriver ledamöterna.


Resolutionen antogs med 566 ja-röster mot 66 nej-röster och 45 nedlagda röster.


EU-länderna ska förvalta, EU ska samordna


Parlamentet ger sitt stöd till EU-kommissionens plan på att, i nära samarbete med EU- länderna, lokala myndigheter och skogsägare, arbeta fram ambitiösa och objektiva kriterier för hållbart skogsbruk. Men de betonar också att de specifika åtgärderna är upp till varje land att besluta. EU bör förbättra samordningen av den politik som påverkar skogen, men skogsbruket i sig bör inte bli en fråga för EU:s politik, skriver ledamöterna.


Energipolitik och kampen mot klimatförändringar


På grund av den växande efterfrågan på energi bör skogar spela en viktigare roll i EU:s framtida energimix, skriver ledamöterna. Samtidigt betonar de att man måste utreda hur skogsbiomassa som energikälla bidrar till växthuseffekten och kartlägga vilka metoder som i störst utsträckning kan bidra till en minskning av klimatförändringarna.


Mer stöd till forskning och utveckling och unga skogsbrukare


För att skapa nya produktionsnischer och smartare användning av tillgängliga resurser vill ledamöterna att kommissionen:

  • Använda EU:s forskningsprogram (som Horisont 2020) och främja riktad forskning om kostnadseffektiva nya timmerprodukter.
  • Fokusera på långsiktiga datasammanställningar inom det nya europeiska skogsinformationssystemet för att bättre förstå utvecklingen inom skogsnäringen. Även Copernicus-programmet och andra rymdinitiativ på EU-nivå kan bidra till detta.
  • Inrätta utbildningsprogram för unga skogsbrukare och använda nuvarande europeiska instrument och fonder för att motverka bristen på kvalificerad arbetskraft inom skogsbruket.

Bättre skydd för skogar globalt sett


Ledamöterna uppmanar EU-kommissionen att få färdigt översynen av EU:s timmerförordning, som ska bekämpa olaglig skövling och försäljning av olagligt virke på EU:s marknad och ta fram en handlingsplan för att motverka avskogning och skogsförstörelse.


Bakgrund


EU:s nya skogsstrategi ska ersätta den gamla från 1998.

Skogar täcker omkring 40 procent av EU:s yta och absorberar och lagrar cirka tio procent av EU:s koldioxidutsläpp. Ungefär 60 procent av EU:s skogar är privat egendom. Fler än tre miljoner personer arbetar i den europeiska skogsnäringen.

Skogsnäringen har en enorm potential när det gäller att skapa jobb och tillväxt

Elisabeth Köstinger (EPP, AT), föredragande 
Fakta 
  • 40 procent av EU:s landyta är täckt av skog 
  • 10 procent av EU:s koldioxidutsläpp absorberas och lagras av skog  
  • 60 procent av EU:s skogar är privata 
  • Fler än tre miljoner personer arbetar i EU:s skogsnäring