Kretsloppssamhälle - "systemförändring" behövs för att hantera brist på resurser 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

EU bör använda sina naturresurser mer effektivt säger Europaparlamentet ©BELGAIMAGE/SCIENCE  

EU bör använda sina naturresurser mer effektivet - om man ökar resursproduktiviteten med 30 procent till 2030 skulle det kunna öka BNP:n med en procent och skapa två miljoner hållbara jobb, säger parlamentet i en resolution som antogs på torsdagen. Men för att få den här tillväxten behövs bindande mål för avfallsminskning, nya ekodesignlagar och åtgärder för att koppla isär tillväxt från resursförbrukning, skriver ledamöterna och uppmanar EU-kommissionen att föreslå nya lagar innan årsskiftet.

– Det här är ett paradigmskifte, en systemförändring som vi står inför, och samtidigt en enorm, dold affärsmöjlighet, sa finska Sirpa Pietikäinen (Samlingspartiet), som lett parlamentets arbete med resolutionen. Resolutionen antogs med 394 ja-röster, 197 nejröster och 82 nedlagda röster.


– Men för att få det här att hända behövs åtgärder inom lagstiftning, information, ekonomi och samarbete. För det första behöver vi nya indikatorer och mål. Vi behöver se över dagens lagstiftning eftersom den inte klarar av att ta med värdet av ekosystemtjänster. Ekodesigndirektivet bör omfatta fler områden, vi behöver se över avfallsdirektivet och ägna oss särskilt åt vissa områden som hållbart byggande, tillade hon.

 

Resolutionen är ett svar på EU-kommissionens meddelande från den 3 juli 2014 om kretsloppssamhällspaketet samt ett lagförslag om avfall som drogs tillbaka ett par månader senare.


Mot ett avfallsfritt Europa

Nya bindande avfallsmål skulle skapa 180 000 nya arbetstillfällen, skriver ledamöterna. De uppmanar EU-kommissionen att föreslå sådana mål senast i slutet av 2015 liksom en gradvis minskning av avfallsdeponering.


Ledamöterna uppmanar också EU-kommissionen att arbeta för att det i EU-länderna tas fram överenskommelser om att livsmedelsbranschen bör dela ut osålda produkter till välgörenhetsorganisationer.


Ekodesign: gör hållbara produkter och avskaffa planerad föråldring

Ledamöterna uppmanar kommissionen att främja ett livscykeltänkande inom produktpolitiken och ekodesignen och att den ska ta fram ett ambitiöst arbetsprogram. Detta bör innehålla en översyn av ekodesignlagstiftningen senast i slutet av år 2016, så att det ska omfatta fler områden och gälla för alla produktgrupper. De uppmanar också EU-kommissionen att definiera kriterier som hållbarhet, reparerbarhet, återanvändningsbarhet och återvinningsbarhet och ta fram åtgärder mot inbyggt föråldrande.


Systemförändring för att koppla isär tillväxt från användning av naturresurser

För att ta itu med problemet med knappa resurser måste man minska utvinningen och användningen av resurserna och helt frikoppla tillväxten från användningen av naturresurser, skriver ledamöterna. För att EU:s resursanvändning ska vara hållbar senast år 2050 behövs en absolut minskning av resursförbrukningen till hållbara nivåer, ökad användning av förnybara energikällor och utfasning av giftiga ämnen, tillägger de.


Indikatorer för resurseffektivitet, som mäter resursförbrukningen, inklusive import och export, och deras användning bör vara obligatoriskt från år 2018, säger ledamöterna. De vill ha ett EU-mål på att resurseffektiviteten ska öka med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2014 års nivåer och särskilda mål för varje EU-land.


Bakgrund

Den globala ekonomin använder motsvarande 1,5 jordklots resurser för världsproduktionen och absorbering av avfall, en siffra som under 2030-talet beräknas uppgå till två jordklot, skriver ledamöterna och tillägger att Europa är mer beroende av importerade resurser än någon annan region i världen, och en rad resurser kommer att vara uttömda inom en relativt kort tidsperiod.


Ledamöterna betonar att en bättre användning av resurserna skulle kunna leda till nettobesparingar på uppskattningsvis 600 miljarder euro, alltså åtta procent av den årliga omsättningen, och samtidigt minska de sammanlagda årliga växthusgasutsläppen på mellan två och fyra procent. Parlamentet framhåller att en ökning av resursproduktiviteten på 30 procent fram till 2030 skulle kunna öka BNP med nära 1 % och skapa 2 miljoner nya fasta arbetstillfällen.

Fakta 
  • En ökning med 30 procent i resursproduktivitet skulle kunna öka BNP:n med närmare en procent och skapa två miljoner nya arbetstillfällen  
  • Den globala ekonomin använder motsvarande ett och ett halvt jordklots resurser för sin produktion och avfallshantering 
  • Europa är mer beroende av importerade resurser än någon annan region i världen