Parlamentet uppmanar EU-länderna att koppla samman sina elnät 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Med en helt integrerad inre elmarknad skulle elpriserna inom EU kunna sänkas med minst två euro per megawattimme och elkunderna årligen spara uppemot 40 miljarder euro fram till 2030. Det slår parlamentet fast i en icke-bindande resolution som antogs på tisdagen. Men för att uppnå detta måste EU-länderna investera 150 miljarder euro för att koppla ihop sina nationella elnät med varandra, lyder texten.

– Ett bättre sammankopplat elnät inom EU är nyckeln till att skapa mer förnybar energi och uppnå klimatmålen, men också till att göra Europa mer konkurrenskraftigt genom billigare elpriser, sa svenske miljöpartisten Peter Eriksson, som lett arbetet med resolutionen.


Att investera tillräckligt i sammankopplingarna så att minst tio procent av den elektricitet som produceras i varje EU-land kan transporteras vidare till grannländer borde skapa ett mer "motståndskraftigt och stabilt nät", enligt ledamöterna. Det tioprocentiga målet som ska uppnås före 2020 är "värdefullt", men "speglar inte alltid situationen på marknaden, eftersom " tolv medlemsstater... ligger under (tioprocentsmålet) och därmed till stor del är isolerade från den inre marknaden", skriver ledamöterna vidare.


Regionalt samarbete

  • Baltikum: parlamentet är oroat över att "de baltiska staternas nätverk fortfarande är synkroniserat med och beroende av det ryska elsystemet". Detta "hinder för en verkligt integrerad och väl fungerande europeisk elmarknad" kräver en "snabb synkronisering av de baltiska staternas nätverk med de europeiska kontinentala näten".
  • Nordsjöregionen: en samordnad planering och anläggning av regional havsbaserad nätinfrastruktur, marknadstillträde och reservdelning i Nordsjöregionen skulle fram till 2030 kunna medföra kostnadsbesparingar på 5-13 miljarder euro om året genom en bättre integrerad regional marknad, säger parlamentet. Nordsjöregionen skulle kunna producera över åtta procent av Europas energiförsörjning 2030.
  • Central- och Västeuropa: den elmarknad som delas mellan Österrike och Tyskland är en "framgångsmodell", enligt ledamöterna, som också uppmanar till att elområdet utvidgas ytterligare.
  • Central- och Sydösteuropa: samarbete och samordning om långsiktig planering och anläggande av en central- och sydösteuropeisk regional nätinfrastruktur måste sträcka sig utanför EU för att inkludera de länder på västra Balkan som inte är med i EU samt Turkiet.
  • Iberiska halvön: den nuvarande sammanlänkningskapaciteten mellan Iberiska halvön och den europeiska kontinenten är för låg och de projekt som ingår i den första förteckningen över projekt av gemensamt intresse inte är tillräckliga för att före utgången av 2020 uppnå det tioprocentiga målet", skriver ledamöterna. Parlamentet uppmanar EU-kommissionens att "genomföra en undersökning av fördelarna med sammanlänkning av Iberiska halvön med Frankrike, Storbritannien, Italien och länder på den södra stranden av Medelhavet".

 

Kompletterande mål

Ledamöterna vill att regionerna senast 2030 enas om "ambitiösa och evidensbaserade kompletterande sammanlänkningsmål", och att sådana mål bör fastställas utifrån en rad olika parametrar eftersom "öppet tillträde och tillgänglighet i sammanlänkningar" är avgörande för att den europeiska elmarknadens funktion ska kunna övervinnas.

Fakta 
  • EU är världens största energiimportör, man importerar 53 procent av värdet för sin årliga energikostnad (400 miljarder euro). 
  • Grossistpriserna inom EU är 30 procent högre för el och mer än dubbelt så höga för gas jämfört med USA