Polissamarbete: Europol får nya befogenheter att bekämpa terrorism  

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Europols nya säte finns i Haag i Nederländrna © Europol 2016  

EU:s polisorgan Europol kommer snart att kunna öka insatserna mot terrorism, it-brottslighet och annan brottslighet, samt svara snabbare mot hot, efter att parlamentet på onsdagen utan omröstning antagit nya styrningsregler. Med Europols nya befogenheter följer också krav på stärkta garantier för uppgiftsskydd och demokratiska uppföljningsverktyg.

Reglerna, som parlamentets och ministerrådets förhandlare enades om i november förra året, stärker Europols mandat att säkra resurserna som behövs för att bekämpa ökningen av gränsöverskridande brottslighet och terrorhot. Särskilt genom att förenkla för polismyndigheten att upprätta speciella enheter som omedelbart kan hantera överhängande hot. Reformen innehåller också tydliga regler för existerande enheter och centrum som till exempel det nya europeiska centrumet mot terrorism, som inledde sitt arbete den första januari i år.


– Europols nya regler är ett mäktigt verktyg som kommer att öka säkerheten för europeiska medborgare, sa Agustín Díaz de Mera (EPP, ES), som har lett parlamentets arbete med de nya styrningsreglerna.

Snabbare undanröjande av terrorpropaganda på internet

Europol får nu i vissa fall utbyta information direkt med privata aktörer, exempelvis företag och icke-statliga organisationer, för att kunna arbeta snabbare. Europols enhet för anmälan av innehåll på internet skulle till exempel direkt kunna kontakta en social nätverkstjänst som Facebook för att be om att en hemsida som administreras av den så kallade Islamiska staten stängs ner, vilket minskar risken för spridning av terrorpropaganda.

 

Stänga informationsgapen

För att undvika informationsgap i kampen mot den organiserade brottsligheten och terrorism innehåller de nya reglerna också uppmaningar om att EU-länderna ska erbjuda Europol de uppgifter som polisorganet behöver.


För att uppmuntra till vidare informationsutbyte ska Europol dessutom avlägga årliga rapporter till Europaparlamentet, ministerrådet, EU-kommissionen och de nationella parlamenten, som handlar om just den information som erbjuds av de enskilda EU-länderna.


Dataskydd och demokratisk uppföljning

Parlamentet har utarbetat Europols nya styrningsregler så att de är förenliga med starkare datauppgiftsskydd och parlamentarisk granskning. Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) kommer att övervaka polismyndighetens arbete och det finns även ett tydligt system för hantering av klagomål från EU-medborgare i enlighet med EU:s lagar.


Europols arbete ska också granskas av en gemensam parlamentarisk kontrollgrupp, bestående av ledamöter från både Europaparlamentet och de nationella parlamenten.


Nästa steg

Reglerna träder i kraft 20 dagar efter att de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och börjar gälla från och med den första maj 2017.