Lättare att få personbevis och andra dokument godkända utomlands 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Nya EU-regler för att göra det enklare att få vissa sorters handlingar, som vigselbevis eller utdrag ur brottsregistret, godkända i andra EU-länder antogs av parlamentet på torsdagen. För att undvika behovet av översättningar innebär förslaget bland annat att nya flerspråkiga EU-formulär ska bifogas till dokumenten. Omröstningen stödjer en informell överenskommelse som redan träffats mellan parlamentets och ministerrådets förhandlare.

– Mer än 14 miljoner EU-medborgare bor utomlands. Men för att kunna gifta sig eller visa på ett prickfritt brottsregister så måste de uthärda utdragna processer. Genom dagens omröstning har vi tagit ett första steg med att röja undan de byråkratiska hindren, genom att avskaffa dyra och krångliga krav på apostiller och introducera nya flerspråkiga EU-formulär, sa Mady Delvaux (S&D, LU), som har lett parlamentets arbete med denna fråga.


– Den här texten är ett första steg i en lång process, där det slutgiltiga målet är att införa gemensamma officiella dokument inom hela EU, la hon till.


De nya reglerna skulle innebära ett slut på administrativa formaliteter som legaliseringar eller äkthetsmärkningar (apostill) av vissa sorters "offentliga dokument". Det kan till exempel handla om civilstånd-, föräldraskap-, eller nationalitetshandlingar. Parlamentet och ministerrådet hade sedan tidigare beslutat om att utvidga reglerna till att omfatta även dokument som visar på behörigheten att gifta sig eller att ingå registrerat partnerskap. Utdrag ur brottsregister ska också accepteras i andra EU-länder utan ytterligare äkthetsprocedurer.


Dessutom ska reglerna också täcka dokument som EU-medborgare som bor utomlands måste få fram om de önskar att rösta eller ställa upp som kandidat i ett europeiskt eller kommunalt val i landet de bor i.


Nya flerspråkiga EU-formulär

För att undvika behovet av översättningar innebär förslaget bland annat att nya flerspråkiga EU-formulär införs, som ska bifogas med de aktuella handlingarna. Det gäller för officiella handlingar som berör födelse, att en person är i livet, dödsfall, äktenskap (inbegripet behörighet att ingå äktenskap och civilstånd), registrerat partnerskap (inbegripet behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i ett registrerat partnerskap), hemvist och/eller bostadsort samt avsaknad av noteringar i kriminalregister. Dessa standardformulär borde spara EU-medborgarna pengar och tid genom att undvika kravet på auktoriserade översättningar, anser parlamentet.


Skyldighet att informera medborgare

För att säkerställa att EU-medborgarna är medvetna om de förenklade reglerna och de nya EU-formulären så har parlamentet antagit en bestämmelse som kräver att EU-kommissionen och EU-länderna ska erbjuda tydlig information om förändringarna, genom hemsidor och den så kallade e-juridikportalen.


Översyn efter två år: utvidga reglerna?

Kammaren har också säkrat en annan bestämmelse som tillåter att reglerna utvidgas efter två år, för att täcka vissa handlingar som berör rättslig status och företrädarskap för ett bolag, examensbevis eller andra intyg avseende formella meriter, samt handlingar som intygar vissa former av funktionsnedsättningar. Den planerade översynen måste också utvärdera behovet av att eventuellt införa nya flerspråkiga EU-formulär i framtiden.


Nästa steg

Denna förordning kommer snart att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och sedan gradvis träda i kraft. Reglerna ska gälla fullt ut från och med 2019.