Dela den här sidan: 

Den nya förordningen innebär att EU-länderna ska systematiskt kontrollera alla resande som korsar EU:s yttre gränser mot databaser ©AP Images/European Union- EP  

All EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som reser över EU:s yttre gränser kommer att kontrolleras systematiskt mot olika databaser, till exempel över borttappade eller stulna resehandlingar. Det står klart efter att parlamentet på torsdagen antagit en ny förordning. Ledamöterna träffade en överenskommelse med rådet om de nya reglerna i december 2016.

– Att säkra EU:s yttre gränser innebär att bygga upp en stark sköld mot terrorism. Systematiska kontroller mot olika databaser är ett obligatoriskt steg för att säkra det minimiskydd vi är skyldiga att garantera våra medborgare, sa parlamentets föredragande Monica Macovei (ECR, RO).


Den nya förordningen, som innebär en ändring av kodexen om Schengengränserna, presenterades av EU-kommissionen i december 2015. Enligt den ska EU-länderna systematiskt kontrollera alla resande som korsar EU:s yttre gränser mot databaser över borttappade eller stulna resehandlingar, Schengens informationssystem och andra relevanta EU-databaser. Kontrollerna blir obligatoriska vid alla luft-, sjö- och landgränser, av både in- och utresande.


Regelförändringen är ett svar på de ökande terroristhoten i Europa, efter attackerna i Bryssel, Paris och Berlin, samt ett försök att stoppa så kallade ”utländska stridande”. Det är en term som ofta används för att beskriva EU-medborgare som ansluter sig till terrorgrupper i konfliktområden, till exempel den så kallade Islamiska staten i Syrien och Irak.


Lagen antogs med 469 ja-röster, 120 nej-röster och 42 nedlagda röster.

 

Riktade kontroller vid gränstrafikförseningar

Om dessa systematiska kontroller skulle visa sig sakta ner gränstrafiken vid land- och sjögränser för mycket, så har EU-länderna möjlighet att enbart utföra "riktade kontroller” i stället. Men det är förutsatt att en riskanalys som länderna ska ta fram visar på att denna åtgärd inte leder till ökade hot mot den allmänna ordningen och den interna säkerheten.


Resande som inte behöver genomgå en ”riktad kontroll” måste åtminstone kunna uppvisa ett giltigt resedokument så att deras identitet kan fastslås.


Övergångsperiod

Vid luftgränser kan EU-länderna också tillämpa ”riktade kontroller”, men bara under en övergångsperiod på sex månader efter att den nya förordningen trätt i kraft. Denna period kan sedan förlängas i upp till max 18 månader till i vissa unika undantagsfall, till exempel när vissa flygplatser saknar den rätta tekniken för att kunna utföra systematiska kontroller och behöver mer tid att anpassa sig.


Nästa steg

Förordningen kommer att träda i kraft den tjugonde dagen efter att den har publicerats i EU:s officiella tidning. Reglerna börjar sedan gälla omedelbart. Danmark, Storbritannien och Irland berörs dock inte av regelförändringen.