Arktis: parlamentet uppmanar till förbud mot oljeborrning i regionen  

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöterna will att Arktis ska förbli skyddad och säker ©AP Images/European Union-EP  

De pågående klimatförändringarna ökar de geopolitiska spänningarna i Arktis, eftersom nya farleder och fiskerätter öppnas upp i takt med att isarna smälter, vilket i sin tur driver på länders konkurrens om de tillgängliga naturresurserna. Det skriver ledamöterna i en resolution som parlamentet antog på torsdagen. Texten slår fast att Arktis bör förbli ett spänningsfritt område och uppmanar till ett förbud mot oljeborrning i regionen.

– Arktis är ett väldigt känsligt och sårbart område. Om vi utnyttjar regionens naturresurser på ett ohållbart sätt så förstör vi inte bara Arktis, utan driver också på klimatförändringarna, hämmar våra möjligheter till rent vatten, och riskerar att skada de globala fiskbestånden, sa medföredraganden Sirpa Pietikäinen (EPP, FI).


Texten slår fast att Arktis håller på att värmas upp dubbelt så fort som det globala genomsnittet, och att havsisarna krympt dramatiskt sedan 1981. Enligt ledamöterna är Arktis isar på somrarna numera omkring 40 procent mindre än under somrarna för 35 år sedan.


De omkring fyra miljoner människor som bor i den arktiska regionen, plus den stora mängden flora och fauna som finns där, är också de första som fått känna av de negativa konsekvenserna av ökade föroreningar. Den sårbara arktiska miljön och urbefolkningarnas grundläggande rättigheter måste därför respekteras och skyddas med striktare skyddsåtgärder, anser ledamöterna.


Parlamentet efterlyser eftertryckligen ett förbud mot oljeborrning i de isiga arktiska vattnen i EU och EES, eftersom användandet av fossila bränslen driver på klimatförändringarna. Kammaren upprepar också sin uppmaning från 2014 om att vidta alla åtgärder för att begränsa användningen och frakten av tung eldningsolja som bränsle i fartyg som trafikerar de arktiska vattnen. Skulle detta inte låta sig göras på internationell nivå bör EU-kommissionen i stället presentera regler om ett förbud för sådana fartyg att anlöpa till EU:s hamnar, enligt texten.


Spänningsfritt område


– Arktis geopolitiska betydelse håller också på att växa. Vårt mål är därför att behålla regionen som ett spänningsfritt område, och det finns ett behov av att undvika en militarisering av Arktis, sa parlamentets andra medföredagande Urmas Paet (ALDE, ET).


Ledamöterna noterar också en ökad närvaro av ryska styrkor i Arktis, och att Ryssland fram till 2015 upprättat minst sex nya baser norr om polcirkeln, inbegripet sex djupvattenhamnar och tretton flygfält. Resolutionen framhåller dessutom Kinas intresse att komma åt nya farleder och energiresurser i regionen.


Som ett resultat av detta så föreslår parlamentet att Arktis bör förbli ett spänningsfritt område, och understryker Arktiska rådets viktiga roll när det gäller att upprätthålla ett konstruktivt samarbete, låg spänning och stabilitet i den arktiska regionen.


Resolutionen antogs med 483 ja-röster, 100 nej-röster och 37 nedlagda röster.

Vem jobbar med ärendet 
Integrated European Union policy for the Arctic