Dela den här sidan: 

  • Tillbakagång för turkisk pressfrihet och rättsstatsprincipen i landet

 

  • Kuppförsöket fördöms, men parlamentet finner den turkiska regeringens reaktion oproportionerlig

 

  • Samtalen med Turkiet om EU-anslutning bör avbrytas om landet godkänner de föreslagna ändringarna av den turkiska konstitutionen
EU:s och Turkiets flagga - -©AP Images/European Union - EP  

Samtalen med Turkiet om EU-anslutning bör avbrytas om landet godkänner de föreslagna ändringarna av den turkiska konstitutionen, anser parlamentet.

Förändringarna strider nämligen mot kriterierna för EU-medlemskap. Ledamöterna är bekymrade över den turkiska tillbakagången på områdena rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, pressfrihet och kampen mot korruption. Kammaren fördömer också att den turkiske presidenten upprepade gånger har förklarat sitt stöd för att återinföra dödsstraff, vilket gör att ledamöterna ifrågasätter Turkiets medlemskap i Europarådet och kan leda till att samtalen om EU-anslutning omedelbart avbryts.

 

Med anledning av den senaste folkomröstningen i Turkiet och utökandet av landets presidents makt, så uppmanar resolutionen också EU-kommissionen och EU-länderna att formellt lägga förhandlingarna med Turkiet om EU-anslutning på is omedelbart om det turkiska konstitutionella reformpaketet genomförs i oförändrat skick.

 

Parlamentet noterar också i institutionens årliga bedömning av Turkiets reformarbete att 2016 var ett svårt år för Turkiets befolkning, på grund av det fortsatta kriget i Syrien, det stora antalet flyktingar, samt en lång rad förfärliga terrorattacker och ett våldsamt kuppförsök.

 

Kammaren fördömer dessutom kuppförsöket den 15 juli förra året och uttrycker sin solidaritet med Turkiets befolkning. Samtidigt understryker ledamöterna att de åtgärder som vidtagits av turkiska myndigheter under undantagstillståndet har haft oproportionerliga negativa konsekvenser, eftersom de resulterat i kollektiva uppsägningar av offentliganställda tjänstemän, avveckling av medieföretag, gripanden av journalister, domare och människorättsförsvarare, samt en nedläggning av många skolor och universitet.

 

Resolutionen understryker också betydelsen av goda förbindelser mellan EU och Turkiet, samt behovet av att upprätthålla en konstruktiv och öppen dialog mellan parterna. Det är till exempel av största vikt när det gäller att svara upp mot gemensamma utmaningar inom områden som migration, säkerhet och terrorism. Parlamentet stödjer avslutningsvis en uppgradering av tullunionen mellan Turkiet och EU, men anser att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter måste garanteras inom ramen för ett nytt avtal.

 

Resolutionen godkändes med 477 ja-röster, 64 nej-röster och 97 nedlagda röster. Parlamentet planerar också att skicka en ad hoc-delegation till Turkiets huvudstad Ankara i höst, med syftet att återuppta den parlamentariska dialogen.

 

Citat

– Parlamentet har talat med en tydlig och hög röst när det gäller att fördöma den turkiska regeringens allvarliga inskränkningar av demokratiska standarder. Vi fortsätter också att stödja den turkiska befolkningen - miljoner människor som fortsatt vill se EU förbli ankaret för reformer i Turkiet, sa föredraganden Kati Piri (S&D, NL).

 

Bakgrundsinformation

Förfarandet för att avbryta förhandlingar om EU-anslutning återfinns i artikel 5 i förhandlingsramen för Turkiet. I denna artikel fastställs det att om Turkiet allvarligt och ihållande åsidosätter principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen, som EU bygger på, ska EU-kommissionen, på eget initiativ eller på begäran av en tredjedel av EU-länderna, rekommendera att förhandlingarna avbryts och föreslå villkor för ett eventuellt återupptagande.