Storföretag ska redovisa betalda skatter land för land 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

 

 • Multinationella företag bör tillhandahålla hur mycket skatt de betalar, och i vilka länder
 • Redovisningarna omfattar också skatter som betalas utanför EU
 • Åtgärderna riktar sig mot företag med en global omsättning på 750 miljoner euro eller mer

Stora multinationella företag ska tillhandahålla offentlig information om hur mycket skatt de betalar, samt i vilka länder.

Det kammaren klubbade var mandatet för att ingå i förhandlingar med EU-ländernas ministerråd om den slutgiltiga lagen.

 

Ledamöterna godkände därmed ett utkast till nya EU-regler som tvingar multinationella storföretag att redovisa betalda skatter land för land - med möjliga undantag i fall då det förekommer kommersiellt känslig information.

 

Åtgärdernas syfte är att öka skattetransparensen, genom att tillhandahålla allmänheten med information om de skatter som storföretag betalar, samt i vilka länder skatterna betalas.

 

Allmän tillgång till skatteinformation

Genom de nya EU-reglerna skulle stora multinationella företag med en global omsättning på 750 miljoner euro eller mer bli skyldiga att kostnadsfritt publicera inkomstskatteuppgifter i en gemensam mall för varje skattejurisdiktion som företaget eller eventuella dotterbolag verkar i. Informationen ska offentliggöras på företagets webbplats.

 

Företagen skulle också behöva lämna in en rapport till ett offentligt register som förvaltas av EU-kommissionen.

 

Informationen som ska redovisas skulle omfatta bland annat företagens:

 

 • namn och, om tillämpligt, en förteckning över dess samtliga dotterbolag, en kort beskrivning av arten av deras verksamhet och deras respektive geografiska område,
 • antalet anställda i heltidsekvivalenter,
 • nettoomsättning,
 • aktiekapital,
 • vinst- eller förlustbelopp före inkomstskatt,
 • den skatt som betalats för relevant räkenskapsår av företaget och dess filialer med skattemässig hemvist i den berörda jurisdiktionen,
 • ackumulerade vinstmedel, samt uppgifter om
 • företag, dotterföretag eller filialer som åtnjuter skatteförmåner.

 

Kammaren godkände också åtgärder för att skydda kommersiellt känslig information genom att tillåta EU-länderna att bevilja undantag från kravet på att tillhandahålla en eller flera uppgifter. Dessa undantag ska förnyas årligen och skulle enbart gälla i jurisdiktionen i det EU-land som godkänt undantaget.

 

Så fort ett EU-land har beviljat ett undantag så måste landets myndigheter också informera EU-kommissionen konfidentiellt om den utelämnade informationen, samt tillhandahålla detaljerad information om undantaget. EU-kommissionen ska också varje år publicera på institutionens hemsida en lista med företag som har beviljats undantag, samt tydligt ange vilka anledningar som ligger bakom besluten.

 

Strikta begränsningar för undantag

Parlamentet godkände också ändringsförslag som skulle slå fast begränsningar för företag som beviljats undantag från att tillhandahålla skatteinformation. En ändring tvingar företagen som förlorat sin rätt att undantas att omedelbart göra den utelämnade informationen tillgänglig. Företag måste också ansöka om förnyade undantag varje år.

 

Från och med slutet av den period då vissa uppgifter inte ska offentliggöras, ska företaget också retroaktivt offentliggöra sina skatteuppgifter, i form av ett aritmetiskt medelvärde, som ska täcka den period när de inte behövde redovisa sådana uppgifter.

 

Nästa steg

Efter att utkastet till de nya reglerna godkänts av kammaren med 534 ja-röster, 98 nej-röster och 62 nedlagda röster kommer texten nu att skickas tillbaka till utskotten för att inleda förhandlingarna om den slutgiltiga lagen.

 

Snabba fakta
Den nya lagen är utformad för att bekämpa skatteflykt bland företag, något som för närvarande kostar EU-länderna omkring 50-70 miljarder euro per år i förlorade skatteintäkter, enligt EU-kommissionen.