Schengen står vid ett vägskäl 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • 26 länder, 400 miljoner människor och 50 000 kilometer yttre gräns

 

  • Europaparlamentet fördömer de fortsatta inre gränskontrollerna i Schengenområdet

 

  • Gemensamma åtgärder behövs för att helt få tillbaka de fördelar Schengen kan ge medborgarna

EU-länderna bör främja ett ömsesidigt förtroende för Schengenområdets funktion, samarbete och solidaritet, enligt en resolution som Europaparlamentet godkände på onsdagen.

Den första årliga rapporten om tillståndet i Schengenområdet (avtalet mellan 26 länder att avskaffa passkontroller eller andra kontroller vid landsgränserna) fokuserar på de främsta bristerna i genomförandet av Schengenregelverket. Europaparlamentets resolution godkändes med 439 ja-röster, 157 nej-röster och 80 nedlagda röster.

Identifierade brister: återinförandet av inre gränskontroller

 

Kammaren fördömer återinförandet av kontroller vid de inre gränserna, vilket skett på grund av brister i det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet bristande politisk vilja, solidaritet och ansvarsfördelning. Ledamöterna anser också att de fortsatta kontrollerna varken är nödvändiga eller proportionerliga, och därmed olagliga, enligt texten. För närvarande tillämpar sex länder som deltar i Schengensamarbetet inre gränskontroller, däribland Sverige. De övriga länderna är Frankrike, Österrike, Tyskland, Danmark och Norge.

 

Kammaren kritiserar också byggandet av fysiska barriärer, däribland stängsel, mellan EU-länderna.

 

Europaparlamentet vill bland annat:

 

  • att de behöriga myndigheterna i EU-länderna ska förbättra insamlingen av information och statistiska uppgifter om den nationella förvaltningen av resurser och kapacitet för gränskontroll,

 

  • att EU-länderna ska säkerställa snabba och effektiva förfaranden för återsändande, med full respekt för de grundläggande rättigheterna och under humana och värdiga förhållanden,

 

  • att EU-länderna ska börja genomföra beslut om återsändande som fattats av ett annat land i stället för att fatta ett nytt beslut om återsändande eller skicka tillbaka den irreguljära migranten till den medlemsstat som utfärdade det första beslutet,

 

  • att länderna ska vidta särskilda åtgärder för att säkerställa adekvat infrastruktur, boende och levnadsvillkor för alla asylsökande, särskilt med hänsyn till behoven hos ensamkommande barn och familjer med barn samt kvinnor som befinner sig i en sårbar situation,

 

  • reformera och anpassa SIS så att informationssystemet snabbt kan klara nya utmaningar, främst när det gäller skydd av försvunna barn eller barn i risk för fara, omedelbara och obligatoriska informationsutbyten om terrorism, samt obligatoriska informationsutbyten i samband med beslut om återsändande.

 

Mer information finns i den engelska versionen av detta pressmeddelande.

 

Bakgrund

 

Kostnaderna för att inte tillämpa Schengenregelverket för alla länder i två år beräknas landa mellan 25 och 50 miljarder euro. Om alla länder skulle återinföra permanenta gränskontroller skulle kostnaderna över 10 år stiga till mellan 100 och 230 miljarder euro.

 

Enligt Transnational Institute (TNI) uppskattas det att de europeiska länderna har uppfört mer än 1 200 kilometer murar och gränser till en kostnad av åtminstone 500 miljoner euro.