Rättsstaten i Ungern: parlamentet uppmanar EU att agera 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet uppmanar EU-länderna att fastställa om Ungern, i enlighet med artikel 7 i EU-fördraget, riskerar att bryta mot unionens grundläggande värderingar.

Parlamentets begäran godkändes på onsdagen med 448 ja-röster, 197 nej-röster och 48 nedlagda röster. För att kunna antas krävs det att en absolut majoritet av rösterna (376) och två tredjedelar av de avgivna rösterna godkänner texten (nedlagda röster undantagna).

Detta är första gången som parlamentet rekommenderar EU-ländernas regeringar i rådet att agera mot ett EU-land i syfte att förhindra ett systemhot mot unionens grundläggande värderingar. Dessa värden, som återfinns in artikel 2 i EU-fördraget och återspeglas i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, inkluderar respekt för demokratin, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

Kammaren uppmanar EU-ländernas regeringar att inleda det förfarande som beskrivs i artikel 7(I) i EU-fördraget. Man noterar att trots den ungerska regeringens beredskap för dialog så har den inte lyckats åtgärda den nuvarande situationen och att många bekymmer återstår. Ledamöterna understryker dock att detta är den förebyggande fasen i förfarandet med det berörda landet och att ambitionen är att undvika eventuella sanktioner.

Parlamentet påminner om att Ungerns anslutning till EU var en frivillig handling baserat på ett självständigt beslut, med bred konsensus över det politiska spektrumet. Texten understryker också att den ungerska regeringen har en plikt att eliminera riskerna för ett allvarligt brott mot EU:s värden.

Parlamentets oro rör:

 • Det konstitutionella systemets och valsystemets funktion i Ungern,
 • Oberoendet inom landets rättsväsende,
 • Korruption och intressekonflikter,
 • Integritet och dataskydd,
 • Yttrandefrihet,
 • Akademisk frihet,
 • Religionsfrihet,
 • Föreningsfrihet,
 • Rätten till lika behandling,
 • Minoriteters rättigheter, inklusive judars och romers rättigheter,
 • Migranters, flyktingars och asylsökares grundläggande rättigheter, och
 • ekonomiska och sociala rättigheter.

Nästa steg

Förslaget från parlamentet kommer nu att skickas till EU-ländernas regeringar i rådet. Där kan medlemsländerna, med en majoritet på fyra femtedelar, bestämma om det föreligger en tydlig risk för brott mot EU:s värden i Ungern. I ett senare steg kan Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer) också besluta, dock enhälligt och med parlamentets samtycke på nytt, att det verkligen förekommer allvarliga och ständiga brott mot rättsstaten, demokratin och grundläggande rättigheter i landet. Detta skulle i sin tur kunna leda till sanktioner, som exempelvis indragen rösträtt för Ungern i rådet.