Europaparlamentet trycker på för renare bilar på EU:s vägar fram till 2030 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Elektriska och utsläppssnåla bilar bör ha en marknadsandel på 35 procent av bilförsäljningen i EU år 2030 - ©AP Images/European Union-EP  

Ett utkast till ny lag som innehåller krav på minskade koldioxidutsläpp från nya bilar godkändes av kammaren på onsdagen.

I skissen till den nya lagen föreslår Europaparlamentet ett högre mål på 40 procent för att minska utsläppen från nya bilar i EU fram till 2030 (jämfört med EU-kommissionens föreslagna 30 procent, referensåret 2021), med ett mellanliggande mål på 20 procent fram till 2025. I lagförslaget finns också liknande mål för nya skåpbilar.

Det kammaren röstade om på onsdagen var institutionens mandat för att få ingå i förhandlingar med EU-ländernas regeringar i rådet om den slutgiltiga lagen.

Tillverkare som har genomsnittliga koldioxidutsläpp som överskrider de här målen kommer att få betala en avgift till EU:s budget. Pengarna ska användas för att fortbilda arbetstagare som påverkats av förändringarna inom fordonsindustrin.

Biltillverkare skulle också behöva säkerställa att utsläppssnåla och utsläppsfria fordon - elektriska bilar eller bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer - har en marknadsandel på 35 procent av försäljningen av nya bilar och skåpbilar år 2030, med ett mellanliggande mål på 20 procent fram till år 2025.

Utsläppsprovning vid verklig körning fram till 2030

Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att inom två år presentera ett förslag om prövningar av koldioxidutsläpp vid verklig körning med hjälp av en bärbar enhet, liknande det som nyligen presenterats för kväveoxider (NOx). Fram till dess ska mätningarna av koldioxidutsläppen baseras på uppgifterna från bilarnas bränsleförbrukningsmätare.

De verklighetsbaserade körtesterna måste vara på plats senast 2023, anser kammaren.

Sociala effekter av koldioxidutsläpp

Utkastet till lag erkänner att en socialt acceptabel och rättvis övergång till fordon med nollutsläpp förutsätter förändringar längs med hela bilindustrins värdekedja, med möjlig negativ social inverkan. EU bör därför främja kompetensutveckling och omplacering av arbetstagare inom bilindustrin, särskilt i de regioner och samhällen som kommer att påverkas mest av övergången. Ledamöterna uppmanar också till ökat stöd för den europeiska batteritillverkningen.

Märkning och livscykelutsläpp

EU-kommissionen måste innan slutet på 2019 föreslå ny lagstiftning för att kunna erbjuda konsumenter tillförlitlig och jämförbar information om bränsleförbrukning, koldioxid och förorenande utsläpp från nya bilar, enligt texten.

Biltillverkare ska dessutom senast 2025 börja rapportera om livscykelutsläppen av koldioxid från nya bilar som placeras på marknaden, med hjälp av en gemensam metod.

Texten godkändes med 389 ja-röster, 239 nej-röster och 41 nedlagda röster.

Nästa steg

EU-ländernas regeringar i ministerrådet (EU:s andra lagstiftande organ) kommer att anta sin gemensamma position den 9 oktober. Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet om det slutgiltiga regelverket kommer att påbörjas dagen efter, det vill säga den 10 oktober.

Bakgrund

Transport är den enda stora sektorn i EU inom vilken koldioxidutsläppen fortfarande ökar, enligt texten. För att kunna uppfylla de åtaganden som gjordes vid klimatkonferensen i Paris 2015 (COP21) måste utfasningen av fossila bränslen från hela transportsektorn snabbas på - för att kunna uppnå nollutsläpp till mitten av århundradet.

Samtidigt håller den globala bilindustrin på att förändras snabbt, mycket tack vare nya innovationer inom elektriska drivsystem. Om den europeiska industrin är sen när det gäller att medverka i den energiomställning som krävs för transportsektorn, kommer den att förlora sin ledande roll, framhåller ledamöterna.