Humanitära visum för att minska dödsantalen och bättre hantera flyktingströmmar 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Möjligt att resa till EU endast i syfte att göra en ansökan om internationellt skydd
  • EU:s ambassader och konsulat utomlands hanterar och godkänner ansökan
  • 90 procent av de som får internationellt skydd i EU har kommit till Europa på irreguljära sätt
  • Omkring 30 000 personer har dött på vägen till EU sedan år 2000

EU-länderna bör kunna utfärda humanitära visum vid sina ambassader och konsulat så att människor som söker skydd kan komma till Europa utan att riskera sina liv på vägen.

EU bör ta fram en lag som inrättar ett särskilt europeiskt humanitärt visum som ger rätt att resa in i EU, men bara till det land som utfärdat visumet, för att där kunna ansöka om internationellt skydd. På tisdagen uppmanade Europaparlamentets ledamöter därför EU-kommissionen att senast den 31 mars 2019 lägga fram ett sådant lagförslag.

Parlamentet antog detta så kallade lagstiftningsinitiativ med 429 ja-röster mot 194 nej-röster och 41 nedlagda röster.

Ledamöterna betonar att EU fortfarande saknar ett harmoniserat system för personer som vill resa till EU för att söka skydd. Detta trots många meddelanden och krav på att asylsökande ska kunna resa säkert och lagligt in i unionen. Som en följd av denna brist har uppskattningsvis 90 procent av dem som beviljats internationellt skydd rest till unionen på irreguljära sätt, skriver ledamöterna.

Minska antalet döda, bekämpa smuggling och använd migrationspengarna bättre

Parlamentet tror att humanitära visum skulle bidra till att få bukt med de oacceptabla dödstalen på Medelhavet och på migrationsvägarna till EU (minst 30 000 personer har dött vid EU:s gränser sedan år 2000) och samtidigt bekämpa människosmuggling och bättre hantera ankomster, mottaganden och handläggningen av asylansökningar.

Visumet skulle också bidra till att optimera EU-ländernas och EU:s budget för asylförfaranden, gränskontroller och sök- och räddningsinsatser, skriver ledamöterna.

De betonar att beslutet att utfärda europeiska humanitära visum helt och hållet ska fattas av de enskilda EU-länderna.

Säkerhetskontroll innan visumen utfärdas

I sin resolution skriver ledamöterna att de som vill ha ett humanitärt visum måste på ett välgrundat sätt visa att de är utsatta för en risk för förföljelse och att de inte redan är med i en vidarebosättningsprocess. Utvärderingen av ansökan skulle inte vara en slutgiltig process men innan man utfärdar något visum ska man göra en säkerhetskontroll av de ansökande, via nationella och europeiska databaser, för att ” säkerställa att de inte utgör en säkerhetsrisk”.

Nästa steg

Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag senast 31 mars 2019. Kommissionen måste ge ett motiverat svar till parlamentets begäran. EU-kommissionen är den institution som formellt föreslår nya EU-lagar, men parlamentet kan genom ett sådant initiativ efterfråga en ny lag.