EU-länder som hotar rättsstatsprincipen riskerar förlora EU-pengar 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

 • Nytt verktyg för att skydda EU:s budget och upprätthålla EU:s värden
 • Uteblivna eller minskade betalningar
 • Europaparlamentet och rådet skulle kunna låsa och låsa upp betalningar

Regeringar som blandar sig i domstolsväsendet eller låter bli att bekämpa korruption riskerar att förlora EU-pengar, enligt ett utkast till ny lag som Europaparlamentet antog på torsdagen.

Med hjälp av oberoende experter skulle EU-kommissionen ges i uppdrag att slå fast generella brister när det gäller rättsstatens principer i EU-länderna och besluta om åtgärder som skulle kunna inkludera inställda utbetalningar från EU:s budget eller minskad förhandsfinansiering. Ett sådant beslut skulle dock enbart kunna verkställas efter grönt ljus från Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar i rådet. Så fort ett EU-land har åtgärdat det aktuella problemet skulle Europaparlamentet och rådet också kunna frigöra betalningarna på nytt.

Oberoende experter ska bistå EU-kommissionen

EU-kommissionen skulle kunna slå fast att rättsstatsprincipen är hotad om en eller flera av följande kriterier inte efterlevs:

 • Att myndigheterna i det aktuella EU-landet fungerar väl när det gäller genomförandet av unionens budget,
 • Att de myndigheter som ansvarar för finansiell kontroll fungerar väl,
 • Att utrednings- och åklagarmyndigheterna fungerar väl vad gäller åtal för bedrägeri, inbegripet skattebedrägeri, korruption eller andra överträdelser av unionsrätten som rör genomförandet av unionens budget,
 • Att domstolarna är oberoende och kan garantera effektiv rättslig prövning,
 • Att återkrav gällande belopp som betalats ut på felaktiga grunder hörsammas,
 • Ett fungerande förebyggande och beivrande av skatteundandragande och skattekonkurrens,
 • Ett snabbt och effektivt samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och, förutsatt att det berörda EU-landet deltar, med Europeiska åklagarmyndigheten i deras utredningar eller åtal enligt deras respektive rättsakter och principen om lojalt samarbete.

En rådgivande panel av oberoende experter i konstitutionell rätt samt finans- och budgetfrågor bör inrättas med målet att bistå EU-kommissionen i dess bedömning av generella brister. Denna panel är tänkt att bestå av en expert som utnämnts av varje EU-land och fem som utnämnts av Europaparlamentet. Experternas uppgift skulle vara att utvärdera situationen i alla EU-länder årligen och offentliggöra alla resultat.

Skydda slutmottagare

Beroende på omfattningen av bristerna kan EU-kommissionen besluta om en eller flera åtgärder, inklusive:

 • Avbryta åtaganden
 • Avbryta tidsfrister för betalningar
 • Minska eventuell förhandsfinansiering
 • Ställa in betalningar

Såvida inte beslutet framhåller något annat skulle den aktuella regeringen under lupp fortfarande behöva genomföra varje EU-program och tillhandahålla betalningar till olika slutmottagare, som till exempel forskare eller civilsamhället. EU-kommissionen skulle eventuellt behöva bistå mottagarna för att garantera att de får tillgång till de utlovade medlen.

Samtidigt som EU-kommissionen antar sitt beslut ska den också lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet om att föra över de pengar som skulle ha betalats ut till EU-landet i fråga till en budgetreserv. Förslaget till överföring ska anses vara godkänt såvida inte Europaparlamentet, med en majoritet av de avgivna rösterna, eller rådet, med kvalificerad majoritet (så att inget enskilt EU-land kan blockera beslutet), inom fyra veckor beslutar att ändra eller förkasta det. Så fort EU-kommissionen konstaterar att det aktuella problemet åtgärdats skulle den frysta summan kunna frigöras genom samma förfarande.

Nästa steg

Kammaren godkände utkastet till den nya lagen med 397 ja-röster, 158 nej-röster och 69 nedlagda röster. Europaparlamentet är nu redo att inleda förhandlingar med EU-ländernas regeringar i rådet, som ännu inte antagit sin position, om det slutgiltiga regelverket.

Bakgrund

Förslaget till Europaparlamentets och rådets ”förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna” är en viktig del av paketet för EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027.