Överenskommelse klar om upphovsrätt på nätet 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Internetplattformar kan vänta sig incitament för att betala artister och journalister för att använda deras arbete
  • Visst uppladdat material som memes och gif:ar kan delas fritt
  • Hyperlänkar till nyhetsartiklar, med enstaka ord eller mycket korta utdrag kan delas fritt
  • Journalister måste få en del av upphovsrättsrelaterade inkomster som deras förlag får in
  • Lättnader i skyldigheter för nystartade plattformar
  • Inga krav införs för filter

Den kreativa sektorn och nyhetsutgivare får bättre verktyg för att förhandla med teknikjättarna genom en överenskommelse som också innehåller skydd av yttrandefriheten.

Syftet med överenskommelsen som nåtts mellan representanter för Europaparlamentet och rådet är att se till att upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter också gäller för internet. Youtube, Facebook och Google News är några välkända namn som direkt kommer att påverkas av de nya reglerna.


Lagstiftarna strävade också efter att internet ska fortsätta att vara en plats för yttrandefrihet. Därför ska det fortsatt gå att dela såväl korta utdrag (”snippets”) från nyhetsartiklar som memes och gif:ar.


Teknikjättar måste dela inkomster med artister och journalister


Överenskommelsen syftar till att stärka möjligheterna för upphovsmakare, särskilt musiker, artister och manusförfattare, att förhandla om bättre betalning för sitt arbete när det används på internetplattformar.


Yttrandefrihet


Utdrag där bara en kort del av en nyhetsartikel visas (”snippets”) kan delas utan att mediehusen kan åberopa rättigheter. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser för att undvika att detta utnyttjas av nyhetsaggregaten. Korta utdrag kan fortsatt visas på exempelvis Google News nyhetsflöde och delas på Facebook. Uppladdning i syfte att citera, kritisera, granska eller för att göra en karikatyr, parodi eller pastich skyddas. På så sätt kommer memes och gif:ar att finnas kvar och kunna delas på nätplattformar.


Många nätplattformar kommer inte att påverkas


Texten specificerar också att uppladdningar av material på ett icke-kommersiellt sätt till onlineuppslagsverk som Wikipedia, eller plattformar som GitHub, automatiskt kommer att undantas. Nystartade plattformar (start-ups) får lättnader i sina skyldigheter jämfört med etablerade plattformar.


Förhandlingsrättigheterna stärks för författare och artister


Författare och artister kommer att kunna begära extra ersättning från distributörer som använder deras arbete och där ersättningen som parterna ursprungligen enats om är oproportionerligt låg jämfört med distributörens vinst.


Hur direktivet ändrar status quo


Det finns i nuläget få incitament för att internetföretagen ska teckna rättvisa licensavtal med upphovsmakare eftersom de inte anses ansvariga för material som deras användare laddar upp. De kan endast tvingas ta bort material som strider mot upphovsrätten på begäran av upphovsmakaren. Detta är tungrott för upphovsmakarna och ger ingen garanti för rättvis inkomst. Genom att göra internetföretagen ansvariga stärks skaparnas möjligheter (särskilt musiker, artister, manusförfattare samt utgivare och journalister) att säkra rättvisa licensavtal och därigenom rättvisare ersättning för arbete som används digitalt.


Nästa steg


Överenskommelsen måste nu godkännas i rådet och i Europaparlamentets kammare.


Citat föredragande Axel Voss (EPP, DE)


- Överenskommelsen är ett viktigt steg för att rätta till en situation som har gjort det möjligt för ett fåtal företag att tjäna enorma stora summor pengar utan att avlöna de tusentals kreatörer och journalister vars arbete de förlitar sig på.