Dela den här sidan: 

  • Riskerna för EU:s banksystem minskar
  • Tydlig färdplan för bankers hantering av förluster
  • Skattebetalare skyddas

På tisdagen godkände Europaparlamentet ny lagstiftning för att minska riskerna i banksystemet och tog ett viktigt steg mot att inrätta EU:s bankunion.

De nya reglerna, som Europaparlamentets och rådets förhandlare redan informellt hade enats om, innebär en ändring av EU:s tillsynskrav för banker för att göra dem mer motståndskraftiga. Huvudsyftet är att stimulera EU:s ekonomi genom ökad lånekapacitet och bättre likviditet på kapitalmarknaden. En ny tydlig färdplan för hur banker ska kunna hantera förluster är också tänkt att säkerställa att man inte längre ska förlita sig på eventuella räddningsaktioner som finansieras av skattebetalarna (så kallade ”bailouts”).

Proportionalitet

För att säkerställa att bankerna behandlas proportionerligt utifrån deras riskprofiler och systemviktighet har Europaparlamentet sett till att ”små och icke-komplexa institut” kommer att omfattas av förenklade krav, särskilt när det gäller rapportering och skyldigheten att avsätta medel för att täcka eventuella förluster. Systemviktiga banker kommer dock att behöva ha betydligt mer egna medel för att täcka sina förluster (och se till att eventuella förluster hamnar på investerarnas och inte skattebetalarnas bord).

Stödfaktor för små och medelstora företag

Eftersom små och medelstora företag har lägre systemrisk än större företag kommer kapitalkraven för banker att vara lägre när de lånar ut till små och medelstora företag. Detta bör innebära att utlåningen till små och medelstora företag kommer att öka.

Undvik skattefinansierade räddningsaktioner

Parlamentet godkände också direktivet om återhämtning och resolution av banker (BRRD) och förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen (SRMR), vilket innebär att internationella standarder för förlustabsorbering och rekapitalisering kommer att införlivas i EU:s lagstiftning.

Parlamentets arbete med dessa frågor har letts av den svenske moderaten Gunnar Hökmark.

Denna nya lag om en tydlig färdplan för hur banker ska kunna hantera förluster bör säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital och nedskrivningsbara skulder för att undvika skattefinansierade räddningsaktioner och fastställa villkor för tidiga avhjälpande åtgärder.

Moratorium

De nya reglerna för tillämpning av ”moratorieverktyg” kommer att kunna ställa in betalningar från banker som befinner sig i svårigheter. Denna befogenhet får aktiveras när det har fastställts att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera och om det inte finns någon omedelbart tillgänglig åtgärd från den privata sektorn som skulle förhindra att institutet fallerar. Lagen anger att resolutionsmyndigheten ska fastställa huruvida det ligger i allmänhetens intresse att en bank ska rekonstrueras eller försättas i konkurs. Omfattningen av moratoriet ska vara proportionerligt och skräddarsys från fall till fall. Om en rekonstruktion av en konkurshotad bank inte ligger i allmänhetens intresse bör den i stället avvecklas under ordnade former i enlighet med nationell lagstiftning.

Skydd

Europaparlamentet godkände avslutningsvis också bestämmelser för att skydda små investerare från nedskrivningsbara bankskulder.

- Detta är ett väldigt viktigt steg mot att färdigställa bankunionen och att minska riskerna i det finansiella systemet. Den nya lagen är balanserad, eftersom den slår fast krav på banker men samtidigt ser till att de kan spela en aktiv roll när det gäller att finansiera investeringar och tillväxt, sa Gunnar Hökmark efter omröstningen.