Covid-19: Parlamentet godkänner viktiga EU-åtgärder 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Covid-19: slutomröstning i Europaparlamentet om viktiga åtgärder för att bekämpa pandemin  

På torsdagen antog Europaparlamentet tre brådskande lagförslag i samband med det extrainsatta plenarsammanträdet i Bryssel, som en del av EU:s gemensamma svar på covid-19-utbrottet.

De brådskande åtgärderna för att hjälpa människor och företag att hantera krisen godkändes nästan enhälligt av kammaren mindre än två veckor efter att EU-kommissionen ursprungligen lagt fram förslagen.

De godkända förslagen är:

  • Investeringsinitiativet mot coronaeffekter. Denna åtgärd syftar till att så snabbt som möjligt kanalisera 37 miljarder euro av befintliga EU-medel till de medborgare, regioner och länder som drabbats hårdast av coronaviruspandemin. Pengarna kommer att riktas till de nationella sjukvårdssystemen, små och medelstora företag, arbetsmarknader och andra utsatta delar av EU-ländernas ekonomier. Förslaget antogs med 683 ja-röster, 1 nej-röst och 4 nedlagda röster.

  • Utvidgningen av EU:s solidaritetsfond för att täcka också folkhälsokriser. Denna åtgärd kommer att frigöra upp till 800 miljoner euro för EU-länderna år 2020. Ändringar görs nu så att solidaritetsfonden ska inkludera stöd i samband med allvarliga folkhälsokriser, inklusive medicinsk hjälp, samt åtgärder för att förhindra, övervaka eller kontrollera spridningen av sjukdomar. Förslaget antogs med 671 ja-röster, 3 nej-röster och 14 nedlagda röster.

  • Ett tillfälligt upphävande av EU:s regelverk om start- och landningstider för flygplan.Detta kommer att hindra flygbolag från att köra tomma flygningar under pandemin. Att tillfälligt dra in de nuvarande reglerna innebär att flygbolagen inte längre är förpliktade att använda sina planerade start- och landningstider (”slots”) för att få behålla dem nästa år. Regeln om "använd den eller förlora den" (’use it or lose it’) kommer att upphävas under hela den kommande sommarsäsongen, från den 29 mars fram till den 24 oktober 2020. Förslaget antogs med 686 ja-röster, inga nej-röster och 2 nedlagda röster.

Nästa steg

EU-ländernas representanter i rådet måste nu formellt godkänna Europaparlamentets ståndpunkt. De antagna åtgärderna träder i kraft när de har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning under de kommande dagarna.