Dela den här sidan: 

Parlamentets talman och ledarna för de politiska grupperna har beslutat att hålla ett extrainsatt plenarsammanträde i Bryssel den 16 och 17 april.

Syftet med sessionen, som precis som den förra äger rum på distans, är att kunna fortsätta det parlamentariska arbetet med de särskilda EU-åtgärderna för att bekämpa covid-19-pandemin. Beslutet om att anordna det extrainsatta plenarsammanträdet den 16 och 17 april fattades av talmanskonferensen (talmannen och ledarna för de politiska grupperna) på torsdagsmorgonen. Själva mötet ägde rum på distans via videolänk.

På dagordningen för den kommande sessionen finns en debatt med rådet och kommissionen och en omröstning om en resolution om EU:s samordnade åtgärder för att bekämpa covid-19-pandemin och dess konsekvenser. Europaparlamentet är också redo att rösta om alla lagstiftnings- eller budgetförslag som utarbetats i tid av kommissionen för att ytterligare ta itu med den aktuella situationen.

Talmanskonferensen uppdaterade dessutom Europaparlamentets aktivitetskalender för att inkludera nya möten på distans med institutionens styrande organ, utskott och politiska grupper. Mer information finns här.

Gruppledarna uttryckte vidare sin oro över den nödlag som nyligen antagits av Ungerns parlament, som ger landets premiärminister Viktor Orbán och hans regering rätt att styra genom dekret på obestämd tid. En majoritet av grupperna ålade talman Sassoli att sammanfatta denna oro i ett brev till kommissionen för att be den utvärdera situationen och överväga om huruvida artikel 7-förfarandet i fördraget om Europeiska unionen (TEU) bör aktiveras. Detta förfarande skulle göra det möjligt för EU att utvärdera om Europeiska unionens kärnvärden är i fara.

Omröstning på distans och hälsoåtgärder

De nuvarande försiktighetsåtgärderna som antagits av Europaparlamentet för att begränsa spridningen av covid-19 påverkar inte arbetet med lagstiftningsprioriteringarna. Kärnverksamheten minskar i omfattning, men inte helt, för att kunna säkerställa att institutionens lagstiftnings-, budget- och granskningsfunktioner upprätthålls.

Parlamentet har enats om att införa ett alternativt system med distansomröstningar. Det nya systemet möjliggör att omröstningarna kan äga rum, samtidigt som det finns tillräckliga skyddsåtgärder för att säkerställa att ledamöternas röster är individuella, personliga och fria.