Parlamentet godkänner stor reform av vägtransportsektorn 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Bättre arbetsvillkor för förarna
  • Klara och tydliga regler om utstationering av förare
  • Bättre efterlevnad i kampen mot olagliga metoder
Tanken med de nya reglerna är att få slut på den snedvridna konkurrensen inom vägtransporter - ©Adobe Stock/thomaslerchphoto  

Parlamentet stöder nya regler för att förbättra förarnas arbetsvillkor och för att få slut på den snedvridna konkurrensen inom vägtransporter.

Ledamöterna godkände på onsdagskvällen alla de tre rättsakterna utan ändringar, i det skick de antogs av EU-ministrarna i april 2020. Den politiska överenskommelsen nåddes med EU-ländernas representanter i rådet i december 2019.

Målet med de reviderade reglerna om utstationering av förare, förarnas kör- och vilotider och bättre efterlevnad av reglerna för s.k. cabotage (dvs. transporter som tillfälligt utförs av ett företag som är registrerat utanför det land som transporten utförs i), är att få slut på den snedvridna konkurrensen i vägtransportsektorn och se till att förarna får bättre villkor för vila.

Bättre arbetsvillkor för förare

Tanken med de nya reglerna är att förarna ska få bättre villkor för vila och mer tid hemma. Åkerierna måste nu stuva om i sina körplaner så att förare inom internationella godstransporter regelbundet kan återvända hem (var tredje eller fjärde vecka beroende på arbetsschema). Den obligatoriska och regelbundna veckovilan får inte ske i lastbilen. Om viloperioden inte tas ut i hemmet måste företaget stå för inkvarteringen.

Rättvisare konkurrens och kampen mot olagliga metoder

Färdskrivare i fordonet ska registrera gränsövergångar för att man ska kunna komma åt bedrägerier. Och för att förebygga systematisk cabotage kommer en mellanperiod på fyra dagar införas innan nästa cabotagetransport kan utföras i samma land och med samma fordon.

För att bekämpa brevlådeföretag måste vägtransportföretagen nu visa att de bedriver en väsentlig del av sin verksamhet i det EU-land där de är registrerade. Enligt de nya reglerna krävs också att lastbilarna återvänder till åkeriets säte var åttonde vecka. Om transportföretagen använder s.k. lätta nyttofordon på över 2,5 ton kommer dessa också att falla under de nya EU-reglerna, och ska till exempel utrustas med färdskrivare.

Klara regler om utstationering av förare för att säkra lika lön

Det nya tydliga regelverket syftar också till att motverka olikartade nationella lösningar och ser till att förarna får skälig ersättning. Utstationeringsreglerna kommer att gälla cabotage och internationella transporter, med undantag för transiteringar och bilaterala operationer med två extra på- och avlastningar.

Nästa steg

De antagna reglerna kommer att träda i kraft när de har publicerats i EU:s officiella tidning under de kommande veckorna.

Utstationeringsreglerna börjar gälla 18 månader efter att rättsakten har trätt i kraft. Reglerna om viloperioder och förarnas plikt att återvända hem börjar gälla 20 dagar efter att rättsakten publicerats. Återvändandereglerna för lastbilar och andra ändringar av reglerna för marknadstillträde träder i kraft 18 månader efter att lagen om marknadstillträde börjat gälla.