Parlamentet vill skapa en europeisk hälsounion 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Tillgång för alla till rimligt prissatta covid-19-vacciner och behandlingar
  • Akut behov av stresstester av hälso-och sjukvårdssystemen i EU-länderna
  • En europeisk mekanism för hälsoinsatser behövs för att bekämpa framtida pandemier
Parlamentet anser att EU bör få en betydligt större roll inom folkhälsoområdet ©AdobeStock_Robert-Kneschke  

Covid-19-pandemin har blottlagt behovet av att ge EU en betydligt större roll inom folkhälsoområdet, skriver ledamöterna in en resolution som Europaparlamentet antog på fredagen.

I texten, som antogs med 526 ja-röster, 105 nej-röster och 50 nedlagda röster, slår Europaparlamentet fast principerna för EU:s framtida folkhälsostrategi efter covid-19-pandemin.

Ledamöterna understryker behovet av att dra lärdom av covid-19-krisen och att inleda ett mycket starkare samarbete på folkhälsoområdet inom EU. Parlamentet efterlyser därför att en europeisk hälsounion inrättas. Den bör omfatta miniminormer för högkvalitativ hälso- och sjukvård och stresstester av hälso- och sjukvårdssystemen i EU-länderna för att kartlägga brister och förbereda för en eventuell ny våg av covid-19.

Resolutionen föreslår också att det snabbt inrättas en europeisk mekanism för hälsoinsatser, så att man ska kunna reagera på alla typer av hälsokriser genom att stärka insatssamordningen på EU-nivå och förbättra hanteringen av den strategiska reserven av läkemedel och medicinsk utrustning. Den nya EU-läkemedelsstrategin bör omfatta de åtgärder som krävs för att öka produktionen av viktiga läkemedel och snabbare göra dem mer tillgängliga i Europa. Diversifierade leveranskedjor behövs också för att garantera försörjning och en ekonomiskt överkomlig tillgång hela tiden.

Kammaren välkomnar starkt det nya programmet EU för hälsa (EU4Health Programme), som försetts med 9,4 miljarder euro, och anser att långsiktiga investeringar och åtaganden behövs. Man vill också att det inrättas en särskild EU-fond för att förstärka sjukhusinfrastrukturen och hälso- och sjukvården. De europeiska hälsomyndigheterna Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (beläget i Solna) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (beläget i Amsterdam) måste dessutom få mer resurser, och den hälsorelaterade forskningen måste stärkas, enligt kammaren.

Eftersom covid-19-krisen inte är över uppmanar parlamentarikerna också kommissionen, EU-länderna och globala partner att säkerställa snabb, jämlik och ekonomiskt överkomlig tillgång för alla människor över hela världen till framtida vacciner och behandlingar mot viruset så snart de blir tillgängliga. Gemensam EU-upphandling bör användas för att köpa in vaccin och behandlingar mot covid-19 och dessutom användas mer systematiskt för att undvika att EU-länderna konkurrerar med varandra, enligt texten.

Bakgrund

Det är EU:s medlemsländer som främst ansvarar för folkhälsofrågor, och i synnerhet vilar ansvaret för sjukvårdssystemen på de nationella myndigheterna. EU har dock en viktig roll att spela när det kommer till att förbättra den allmänna folkhälsan i unionen, förebygga och hantera sjukdomar och harmonisera hälsostrategierna mellan medlemsländerna.

Europaparlamentet har regelbundet förespråkat inrättandet av en tydlig folkhälsopolitik på EU-nivå. I en resolution om revideringen av förslaget om EU:s långtidsbudget för 2021-2027 och den ekonomiska återhämtningsplanen med anledning av covid-19-pandemin insisterade kammaren på att ett nytt fristående europeiskt folkhälsoprogram bör inrättas.

EU-kommissionen har sedan dess presenterat ett förslag om ett nytt program (EU4Health) för 2021-2027 värt 9,4 miljarder euro som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen.

Klicka här för att också se hela plenardebatten igen. (08.07.2020)