Parlamentet efterlyser rättsligt bindande mekanism för att skydda EU:s värden 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Resolution för att skydda demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i alla medlemsländer
  • Europeiska unionen är ”strukturellt dåligt utrustad” för att hantera bakslag mot dess grundläggande värden
  • Parlamentets förslag har förebyggande och korrigerande inslag
Parlamentet vill se ett interinstitutionellt avtal om en årlig cykel för övervakning av unionens värden ©AdobeStock_Sergign  

EU behöver årliga landsspecifika rekommendationer kopplade till EU:s värdemekanism, överträdelseförfaranden och budgetvillkor.

I en resolution som antogs på onsdagen med 521 röster för, 152 röster emot och 21 nedlagda röster lägger Europaparlamentet fram ett förslag till en EU-mekanism för att skydda och stärka demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

Behovet av en effektiv mekanism

I resolutionen ger ledamöterna uttryck för sin oro över att ”autokratiska och icke-liberala tendenser ökar och befästs”, vilket förvärras av coronapandemin, men även av ”korruption, desinformation och så kallad state capture, vilket innebär att staten beslagtas för egna syften”, i flera EU-länder. Parlamentet menar också att EU saknar verktyg för att hantera ”en aldrig tidigare skådad och eskalerande kris” vad gäller dess grundläggande värden, framhåller rådets oförmåga att göra ordentliga framsteg i pågående artikel 7-förfaranden och konstaterar att detta faktiskt ”möjliggör fortsatta avvikelser”.

För att effektivt försvara EU:s rättsordning, de grundläggande rättigheterna för alla medborgare och unionens internationella trovärdighet mot en urholkning av värdena i artikel 2, föreslår ledamöterna ett evidensbaserat verktyg som på ett likvärdigt, objektivt och rättvist sätt tillämpas på alla medlemsländer, samtidigt som subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna respekteras.

Ett interinstitutionellt avtal om en årlig cykel för övervakning av unionens värden

Den nya årliga övervakningscykeln måste omfatta förebyggande och korrigerande aspekter, och innehålla landsspecifika rekommendationer med tidsfrister och mål för konkreta åtgärder. Det gäller till exempel så kallade artikel 7-förfaranden, överträdelseförfaranden och budgetvillkor (från och med ikraftträdandet). Den föreslagna övervakningscykeln skulle befästa och ersätta befintliga instrument, exempelvis kommissionens nya rapport om rättsstatsprincipen.

Citat

”Vårt förslag kompletterar flera bevisligen ineffektiva instrument och ersätter dem med en enda årlig övervakningscykel. Om man underlåter att ta itu med allvarliga problem som konstateras i det här sammanhanget skulle det kunna leda till särskilda korrigerande åtgärder. Detta skulle vara mer effektivt än dagens osammanhängande regleringar, särskilt om instrumentet kopplas till budgetvillkor. Ett interinstitutionellt avtal skulle sända en stark signal om att EU tar skyddet av sina konstitutionella grundvalar på allvar”, sade föredraganden Michal Šimečka (Renew Europe, Slovakien).

Nästa steg

Ledamöterna väntar nu på att kommissionen ska lägga fram ett förslag med utgångspunkt i den här resolutionen.

Bakgrund

Parlamentet har sedan 2016 efterlyst en permanent mekanism för att skydda demokratin och rättsstatsprincipen. Man har sedan 2018 insisterat på att ett sådant nytt instrument bör kopplas till skydd av unionens budget när ett medlemsland konsekvent underlåter att respektera rättsstatsprincipen. För ledamöterna är europeiska planeringsterminen en användbar resurs i sammanhanget.