Kompromiss om långtidsbudgeten: 16 miljarder euro mer till viktiga program 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Medborgare kommer att kunna dra nytta av ytterligare omfattande anslag till EU:s flaggskepssprogram, t.ex. Horisont Europa (forskning) och Eramus+ (studentutbyten) 
  • Överenskommelse om rättsligt bindande färdplan för införandet av nya EU-inkomstkällor 
  • Starkare roll för parlamentet när det gäller att granska finansieringen av EU:s återhämtning 
  • Tydligare bestämmelser om biologisk mångfald och jämställdhet 

Europaparlamentets budgetförhandlare och det tyska rådsordförandeskapet har nått fram till en kompromiss om en politisk överenskommelse om EU:s framtida finansiering.

På tisdagen, efter tio veckors intensiva förhandlingar, träffade parlamentets budgetförhandlare en preliminär överenskommelse med det tyska rådsordförandeskapet om EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027 och inrättandet av nya egna medel. Denna kompromiss måste nu godkännas formellt av både Europaparlamentet och rådet i sin helhet.

Genom kompromissen har parlamentet säkrat ytterligare 16 miljarder euro i finansiering utöver det som EU:s stats- och regeringschefer enades om under toppmötet i juli. 15 miljarder kommer att gå till att stärka flaggskeppsprogram som syftar till att skydda EU:s medborgare från covid-19-pandemin, erbjuda möjligheter till nästa generation och bevara europeiska värden. En miljard euro kommer att användas för att göra EU:s kapacitet att hantera kommande behov och kriser mer flexibel.

Parlamentets viktigaste prioritering var att säkerställa mer pengar till flagskeppsprogrammen som riskerade att bli allvarligt underfinansierade genom Europeiska rådets avtal från i juli. Detta skulle i sin tur ha kunnat äventyra EU:s åtaganden och prioriteringar, framför allt den europeiska gröna given och den digitala agendan.

De extra medlen kommer huvudsakligen att dras från belopp som motsvarar böter för konkurrensöverträdelser (som företag måste betala om de inte följer EU-reglerna), i enlighet med parlamentets långvariga krav om att pengar som genereras av EU ska stanna kvar i EU:s budget.

Tack vare denna kompromiss tredubblar Europaparlamentet, i reala termer, kuvertet för programmet EU för hälsa (EU4Health), säkerställer motsvarande ytterligare ett års finansiering för Erasmus + och ser till att forskningsfinansieringen fortsätter att öka.

Nya egna medel

Förhandlarna enades om principen att kostnaderna på medellång till lång sikt för att återbetala skulderna kopplade till återhämtningsfonden Next Generation EU varken bör ske på bekostnad av väletablerade investeringsprogram i långtidsbudgeten eller leda till mycket högre BNI-baserade bidrag från EU-länderna. Parlamentets förhandlare har därför tagit fram en färdplan för att införa nya egna medel (EU-inkomstkällor) under de kommande sju åren. Denna färdplan är införlivad med det ”interinstitutionella avtalet”, en rättsligt bindande text. Förutom tillskotten från en skatt på plast från 2021 inkluderar färdplanen intäkter från EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS, från 2023 och möjligtvis kopplade till en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna), en digital skatt (från 2023), egna medel från en skatt på finansiella transaktioner och dessutom ett finansiellt bidrag kopplat till företagssektorn eller en ny gemensam bolagsskattebas (från 2026).

Kontrollera hur återhämtningsfondens (Next Generation EU) medel används

När det gäller utgifterna för återhämtningsinstrumentet har parlamentet säkerställt att de tre institutionerna (parlamentet, rådet och kommissionen) kommer att träffas regelbundet för att utvärdera hanteringen av medel som görs tillgängliga enligt den rättsliga grunden i artikel 122. Utgifterna kommer att spenderas på ett transparent sätt och parlamentet kommer tillsammans med rådet att kontrollera eventuella avvikelser från tidigare överenskomna planer.

Återhämtningsinstrumentet (Next Generation EU) baseras på en artikel i EU-fördraget (artikel 122) som inte ger Europaparlamentet en formell roll. Parlamentets förhandlare har också säkrat ett nytt förfarande som inrättar en "konstruktiv dialog" mellan parlamentet och rådet på grundval av en bedömning från kommissionen, i syfte att kunna komma överens om budgetkonsekvenserna av eventuella föreslagna nya rättsakter inom ramen för artikel 122.

Horisontella frågor: mål för biologisk mångfald, jämställdhet och lika möjligheter

Förbättrade metoder för spårning av utgifter relaterade till klimatfrågor och biologisk mångfald kommer att användas för att säkerställa att minst 30 % av utgifterna inom ramen för nästa långtidsbudget och återhämtningsinstrumentet kommer att stödja klimatmål, och för att garantera att 7,5 % av de årliga utgifterna öronmärks för mål för biologisk mångfald från 2024, följt av 10 % från 2026 och framåt.

En annan övergripande prioritering i den fleråriga budgetramen kommer att vara att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och jämställdhetsintegrering, åtföljt av en noggrann konsekvensbedömning med fokus på jämställdhetsfrågor och övervakning av programmen.

Europaparlamentets förhandlingsgrupp: EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027 (MFF) och egna medel

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), ordförande för Europaparlamentets budgetutskott

Jan Olbrycht (EPP, PL), långtidsbudgeten, medföredragande

Margarida Marques (S&D, PT), långtidsbudgeten, medföredragande

José Manuel Fernandes (EPP, PT), egna medel, medföredragande

Valérie Hayer (RENEW, FR), egna medel, medföredragande

Rasmus Andresen (De gröna/EFA, DE)

Följ dem på Twitter: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20

Uttalanden av förhandlarna

Mer information

Den preliminära överenskommelsen som parlamentet träffat med rådet måste fortfarande godkännas av rådet i sin helhet, Europaparlamentets talman och de politiska gruppernas ledare (talmanskonferensen) och kommer dessutom att vara föremål för en omröstning i både parlamentets budgetutskott och plenisal.