Nya bindande regler som kopplar EU-utbetalningar till rättstatsvillkoret 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Medlemsländer vars regeringar bryter mot rättsstatsprincipen riskerar att förlora tillgång till EU-medel 
  • Reglerna träder i kraft den 1 januari 2021 

På onsdagen godkände Europaparlamentet införandet av en mekanism som skyddar EU-medel från att missbrukas av medlemsländer som bryter mot rättsstatsprincipen.

De nya reglerna innebär att medlemsländer som begår definitiva överträdelser mot rättsstatsprincipen på bekostnad av EU-medel, kan bli av med EU-finansiering. Samtidigt garanterar EU att slutmottagarna av bidragen i fråga inte kommer att få stå för slutnotan.

Uttalanden av de ledamöter som lett förhandlingarna med EU-ländernas representanter i rådet om den nya förordningen finns här.

Hur fungerar de nya reglerna?

Så fort EU-kommissionen har fastställt att en regering i ett EU-land har begått en överträdelse kommer man att föreslå att mekanismen som förbinder medlemsländerna att respektera rättsstatsprincipen aktiveras, och att utbetalningarna av EU-medel till medlemslandet i fråga antingen minskas eller ställs in helt.

EU-ländernas representanter i rådet har sedan en månad på sig att rösta om de föreslagna åtgärderna (alternativt tre månader i exceptionella fall). En kvalificerad majoritet av rösterna krävs för att kommissionens förslag ska kunna godkännas.

Europaparlamentet lyckades korta ner tiden som EU-kommissionen och ministerrådet har på sig att vidta åtgärder mot ett medlemsland, när eventuella överträdelser mot rättsstatsprincipen väl har identifierats. EU-institutionerna har nu max 7-9 månader på sig att vidta åtgärder, istället för de tidigare föreslagna 12-13 månader.

Lagen ska tillämpas på både enstaka och återkommande överträdelser

Tack vare Europaparlamentet kommer den nya lagen inte att enbart tillämpas när EU-medel missbrukas rakt av, som exempelvis i samband med korruption eller bedrägerier. Lagen kommer även att gälla vid systematiska överträdelser av grundläggande värden som alla medlemsländer måste respektera - exempelvis demokrati och principen om ett oberoende rättssystem - om dessa överträdelser påverkar (eller riskerar att påverka) förvaltandet av EU-medel.

I förhandlingarna lyckades Europaparlamentet även säkerställa en specifik bestämmelse som klargör vilka potentiella överträdelser som omfattas. Där lyfts exempel på sådana fall fram, såsom hot mot det oberoende rättssystemet och misslyckanden med att rätta till egenmäktiga/olagliga beslut.

Slutmottagarna skyddas

För att säkerställa att slutmottagare som är beroende av EU-stöd - såsom studenter, jordbrukare och ideella organisationer - inte bestraffas för sina regeringars agerande, kommer de ha möjlighet att lämna in klagomål till EU-kommissionen via en webbplattform. Syftet är att garantera att de faktiskt får ta del av de belopp som de har rätt till. EU-kommissionen kommer också ha möjlighet att göra finansiella rättelser genom att minska nästkommande utbetalningar till respektive medlemsland i fråga.

Nästa steg

Efter att ha röstats igenom i Europaparlamentet i dag kommer de nya reglerna att gälla alla EU-bidrag från och med 1 januari 2021.

Europaparlamentet kommer även att rösta om en resolution med rekommendationer till ministerrådet och EU-kommissionen gällande tillämpningen av den nya förordningen. Se utkastet till resolution här.