Parlamentet ger klartecken till 672,5 miljarder euro för återhämtning  

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Det här är den viktigaste byggstenen i stimulanspaketet Next Generation EU  
  • 672,5 miljarder euro i bidrag och lån ska dämpa pandemins effekter 
  • Pengarna ska gå till nyckelområden som grön omställning, digitalisering, krisberedskap och insatser för barn och ungdomar 
  • EU-länderna måste respektera rättsstaten och EU:s grundläggande värden för att kunna få stöd  
672,5 miljarder euro i bidrag och lån ska dämpa pandemins effekter ©AdobeStock/Zapp2photo  

På onsdagen godkände parlamentet den så kallade faciliteten för återhämtning och resiliens, som ska hjälpa EU-länderna att hantera covid-19-pandemins effekter.

Förordningen om målen, finansieringen och reglerna för att få tillgång till återhämtningsfaciliteten röstades igenom med 582 röster för, 40 röster emot och 69 nedlagda röster. Återhämtningsfaciliteten är den viktigaste byggstenen i stimulanspaketet Next Generation EU som omfattar 750 miljarder euro.

Ska dämpa pandemins effekter

672,5 miljarder euro i bidrag och lån ska gå till att finansiera nationella åtgärder för att minska pandemins ekonomiska och sociala effekter. Liknande projekt som började den första februari 2020 eller senare kan också få stöd från återhämtningsfaciliteten. Pengarna kommer att finnas tillgängliga i tre års tid och EU-ländernas regeringar kan begära upp till 13 procent i förhandsfinansiering för sina nationella återhämtningsplaner.

Kriterier för att få stöd

För att ett medlemslands återhämtningsplan ska kunna komma i fråga för finansiering måste den omfatta vissa politikområden som EU bedömer som särskilt viktiga. Det handlar om grön omställning (inklusive biologisk mångfald), digitalisering, ekonomisk sammanhållning och konkurrenskraft, och social och territoriell sammanhållning. Andra kriterier som spelar in för finansieringen är om återhämtningsplanerna täcker in institutioners agerande i krissituationer och stöd för krisberedskap. Även insatser för barn och unga får finansiering, inte minst satsningar på utbildning och kompetens.

I varje nationell plan måste minst 37 procent av budgeten gå till klimatåtgärder och minst 20 procent till digitalisering. Återhämtningsplanerna bör skapa varaktiga effekter, både ekonomiskt och socialt, och innehålla omfattande reformer och rejäla investeringspaket. Dessutom får de inte undergräva miljömålen på något avgörande sätt.

I den just godkända förordningen står det också att medlemsländerna måste respektera rättsstaten och EU:s grundläggande värden för att kunna komma i fråga för finansiering.

Dialog och transparens

EU-kommissionen ansvarar för att övervaka genomförandet av återhämtningsfaciliteten och kan inkallas till möten med parlamentets berörda utskott varannan månad för att diskutera EU:s återhämtning och medlemsländernas framsteg när det gäller genomförandet av olika mål och delmål. Kommissionen ska också tillhandahålla medlemsländerna ett informations- och övervakningssystem med vars hjälp man kan jämföra hur pengarna från återhämtningsfaciliteten används.

Nästa steg

Så fort EU-ländernas representanter i rådet också formellt har godkänt förordningen kommer den att träda i kraft dagen efter att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Citat av Europaparlamentets tre chefsförhandlare finns i den engelska versionen av detta pressmeddelande.