Parlamentet godkänner handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • De politiska grupperna välkomnar varmt avtalet 
  • Europaparlamentet måste ha inflytande över genomförandet av handels- och samarbetsavtalet 
  • Avtalet kommer att träda i kraft den första maj efter slutgiltigt godkännande av rådet  
Ratificeringen av avtalet möjliggör för handel mellan EU och Storbritannien utan tullar och kvoter. ©DENIS CHARLET / AFP  

Europaparlamentet har med stor majoritet röstat igenom avtalet som fastställer reglerna för de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien.

Beslutet att godkänna avtalet röstades igenom med 660 röster för, 5 röster mot och 32 nedlagda röster. Den åtföljande resolutionen som innehåller parlamentets utvärdering av och förväntningar på avtalet godkändes med 578 röster för, 51 mot och 68 nedlagda röster. Omröstningen ägde rum på tisdagen och omröstningsresultatet meddelades på onsdag morgon.

EU:s och Storbritanniens förhandlare enades den 24 december förra året om det nya handels- och samarbetsavtalet som fastställer villkoren för det framtida samarbetet mellan parterna efter brexit. För att minimera störningar har avtalet tillämpats provisoriskt sedan den första januari i år. Parlamentets slutgiltiga godkännande är dock en förutsättning för att avtalet ska kunna träda i kraft permanent innan det upphör att gälla den 30 april.

Storbritanniens EU-utträde ett historiskt misstag men avtalet välkomnas

I resolutionen som utarbetats av Europaparlamentets brittiska samordningsgrupp (UK Coordination Group) och talmanskonferensen välkomnar kammaren varmt ingåendet av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien, som begränsar de negativa konsekvenserna av britternas EU-utträde. Ledamöterna framhåller dock att utträdet är ett "historiskt misstag", eftersom inget tredjeland kan åtnjuta samma fördelar som en EU-medlem.

Det nya handelsavtalet utan tullar och kvoter tas emot positivt av Europaparlamentet. Garantierna om rättvisa konkurrensregler skulle också kunna tjäna som en förebild för framtida frihandelsavtal som EU förhandlar om, enligt resolutionen. Kammaren stödjer också de nya bestämmelserna om bland annat fiske, konsumentskydd, flygtrafik och energifrågor.

Ledamöterna beklagar dock att Storbritannien inte ville att det nya avtalet skulle utvidgas till att omfatta utrikes-, säkerhets- och utvecklingspolitik och att landet inte ville delta i studentutbytesprogrammet Erasmus+.

Bevara freden på ön Irland

Resolutionen framhåller att bevarandet av freden på Irland har varit en av de viktigaste prioriteringarna för Europaparlamentet i förhandlingarna om EU:s framtida förbindelser med Storbritannien. Med anledning av detta fördömer ledamöterna den brittiska regeringens ensidiga åtgärder som är i strid med utträdesavtalet. De uppmanar eftertryckligen den brittiska sidan att agera i ”en uppriktig anda” och fullt ut genomföra alla bestämmelser i de avtal som den har undertecknat, inklusive protokollet om Irland och Nordirland. Allt detta bör ske enligt en ”trovärdig och heltäckande tidsplan” som fastställs gemensamt av EU-kommissionen och brittiska företrädare, enligt texten.

Parlamentet måste spela en fullvärdig roll i övervakningen och genomförandet av avtalet

Ledamöterna understryker också att Europaparlamentet måste spela en fullvärdig roll i övervakningen av hur avtalet tillämpas. Det inkluderar att involvera parlamentet i viktiga beslut i samband med eventuella ensidiga åtgärder från EU:s sida och att ta yttersta hänsyn till parlamentarikernas synpunkter på båda parters genomförande av avtalet.

Citat

”EU och Storbritannien har skapat en grund för förbindelser mellan jämlikar. Viktigast av allt, i dag är en början, inte slutet. Vi har kommit överens på många viktiga områden, till exempel om att säkra ömsesidigt marknadstillträde och att bygga upp goda handelsförbindelser. Mycket arbete återstår när det gäller utrikespolitik och studentutbytesprogram. För att medborgarnas intressen ska kunna företrädas måste parlamentet vara djupt delaktigt. Endast ett partnerskap där båda sidor håller fast vid sina åtaganden har en framtid”, sa Andreas Schieder (S&D, Österrike), föredragande för utskottet för utrikesfrågor.

”Ratificeringen av avtalet är inte en omröstning i blind övertygelse om den brittiska regeringens intentioner att genomföra våra avtal i uppriktig anda. Det är snarare en EU-försäkring mot ytterligare ensidiga avvikelser från det som vi gemensamt kommit överens om. Parlamentet kommer att förbli vaksamt. Låt oss nu sammankalla den parlamentariska partnerskapsförsamlingen för att fortsätta bygga broar över kanalen”, sa Christophe Hansen (EPP, Luxemburg), föredragande för utskottet för internationella handelsfrågor.

Nästa steg

Med parlamentets godkännande kommer avtalet att träda i kraft när rådet formellt har ingått det senast den 30 april.