Parlamentet godkänner reform av den gemensamma jordbrukspolitiken 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Den nya politiken som ska stärka den biologiska mångfalden har anpassats till EU:s lagar och åtaganden på miljö- och klimatområdet 
  • 10 % av direktstödet ska gå till små och medelstora jordbruk 
  • En permanent krisreserv ska kunna sättas in vid pris- och marknadsinstabilitet 
  • De som bryter mot arbetsrättsliga regler ska kunna bötfällas 
Den nya jordbrukspolitiken kommer att vara bättre anpassad till EU:s lagar och åtaganden på miljö- och klimatområdet  

På tisdagen gav ledamöterna grönt ljus åt EU:s nya jordbrukspolitik. I och med reformen ska den bli grönare, rättvisare, flexiblare och öppnare.

Under förhandlingarna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken insisterade Europaparlamentet på att det för genomförandet är avgörande att stärka den biologiska mångfalden och anpassa jordbrukspolitiken till EU:s lagar och åtaganden på miljö- och klimatområdet. Det nya lagstiftningspaketet ska träda i kraft 2023. Kommissionen ska bedöma om de nationella strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken motsvarar åtagandena, samtidigt som jordbrukarna måste följa en bestämd klimat- och miljöpraxis. Medlemsländerna måste se till att minst 35 % av budgeten för landsbygdsutveckling och minst 25 % av direktstödet går till miljö- och klimatåtgärder.

Mer stöd till små jordbruk och unga lantbrukare

Parlamentet har sett till att minst 10 % av direktstödet går till små och medelstora jordbruk och minst 3 % av den gemensamma jordbrukspolitikens budget går till unga lantbrukare. Ledamöterna insisterade också på införandet av en permanent krisreserv med en årsbudget på 450 miljoner euro (i löpande priser), som ska skydda jordbrukarna mot pris- och marknadsinstabilitet.

Större insyn och bättre efterlevnad av arbetsrätten

Eftersom Europaparlamentet stod på sig i förhandlingarna kommer EU:s arbetsrättsliga regler i jordbrukssektorn nu att övervakas bättre. Eventuella överträdelser kommer att kunna bestraffas tack vare samarbetet mellan nationella yrkesinspektörer och de organ som betalar ut EU:s jordbruksstöd.

Informationen om slutmottagarna av EU-stöd kommer att bli mer insynsvänlig tack vare ett datautvinningsverktyg på EU-nivå, som medlemsländerna får tillgång till. Det hjälper till att bedöma risker för bedrägeri genom att samköra uppgifter från offentliga databaser.

Förordningen om strategiska planer antogs med 452 röster för, 178 röster emot och 57 nedlagda röster, den övergripande förordningen med 485 röster för, 142 röster emot och 61 nedlagda röster och förordningen om en samlad marknadsordning med 487 röster för, 130 röster emot och 71 nedlagda röster.

Citat

Föredraganden för förordningen om strategiska planer, Peter Jahr (EPP, Tyskland) sade: ”Genom att godkänna reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken garanterar vi planeringssäkerhet inte bara för medlemsländerna, utan framför allt för våra europeiska jordbrukare. Vi har sett till att den här gemensamma jordbrukspolitiken är mer hållbar, öppen och förutsägbar. Den nya genomförandemodellen kommer att minska jordbrukspolitikens byråkratiska börda för lantbrukarna. Vår omröstning i dag har visat att vi vill skydda och främja familjejordbruk, de människor som underhåller och bevarar vårt kulturlandskap.”

”I dag är en historisk dag för den nya gemensamma jordbrukspolitiken, en dag då vi går framåt mot en mer miljöambitiös, socialt medveten och resultatinriktad jordbrukspolitik. Den nya genomförandemodellen kommer att se till att den gemensamma jordbrukspolitiken fokuserar mer på att uppnå sina mål och mindre på att bara följa reglerna. Vi har också sett till att utbetalningarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken blir mer transparenta och att EU:s ekonomiska intressen blir bättre skyddade. Denna gemensamma jordbrukspolitik kommer verkligen att bli en framgång”, tillade Ulrike Müller (Renew Europe, Tyskland), föredragande för den övergripande förordningen.

”För första gången på över 30 år, tack vare den samlade marknadsordningen som ingår i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, kommer de reformer som godkänts i dag att innebära mer marknadsreglering än avreglering. Vi kan vara stolta över hur långt vi har kommit, eftersom de framsteg som gjorts är viktiga för jordbrukarna, för sektorn och för konsumenterna. Den samlade marknadsordningen är definitivt ett första steg i rätt riktning”, avslutade Eric Andrieu (S&D, Frankrike), föredragande för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter.

Nästa steg

De nuvarande reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken slutade att gälla den 31 december 2020 och ersattes med övergångsregler fram till slutet av 2022. Så snart de nya reglerna har godkänts av rådet börjar de gälla från den 1 januari 2023.