Lagen om digitala marknader: Parlamentet redo att förhandla med rådet  

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

 • Det ska bli stopp för de stora nätplattformarnas orättvisa metoder 
 • Nya skyldigheter och förbud ska direkt tillämpas på marknadens ”grindvakter” 
 • Reglerna ska genomföras av EU-kommissionen, i samarbete med nationella myndigheter 
 • Så kallade konkurrensdödande förvärv ska begränsas 
 • Böter på 4–20 procent av den totala omsättningen ska kunna utkrävas 
Den nya lagen skulle förhindra orättvisa metoder från stora onlineplattformar, vilket gynnar konsumenter och företag © AdobeStock/ijeab  

Parlamentet har givit klartecken till att inleda förhandlingar med medlemsländerna om regler för vad stora nätplattformar i EU får och inte får göra.

I lagförslaget om digitala marknader svartlistas vissa metoder som används av stora nätplattformar som fungerar som ett slags ”grindvakter”. Lagtexten ger kommissionen möjlighet att utföra marknadsundersökningar och ta till sanktioner när reglerna inte följs.

Texten godkändes av parlamentet med 642 röster för, 8 röster emot och 46 nedlagda röster och slår fast nya skyldigheter och förbud som direkt ska tillämpas på dessa plattformar för att garantera rättvisa och öppna marknader.

Förslaget till förordning kommer att gälla storföretag som erbjuder så kallade centrala plattformstjänster, där benägenheten att tillämpa orättvisa affärsmetoder är särskilt stor. Till sådana tjänster räknas till exempel onlinebaserade förmedlingstjänster, sociala nätverk, sökmotorer, operativsystem, annonseringstjänster, molntjänster och videodelningsplattformar, som uppfyller kriterierna för att klassas som grindvakter. Ledamöterna vill att förordningen även ska gälla för webbläsare, virtuella assistenttjänster och internetansluten tv.

Parlamentets ändringar i texten gäller också definitionen av grindvakter utifrån vissa tröskelvärden samt listan över vad grindvakterna får och inte får göra, till exempel nya bestämmelser om riktad reklam och om tjänsters interoperabilitet. Ändringarna rör dessutom begränsningar av ”konkurrensdödande förvärv”, efterlevnad på EU-nivå, de nationella konkurrensmyndigheternas roll och böter.

Några viktiga punkter

I den godkända texten föreslår Europaparlamentet följande:

 • De kvantitativa tröskelvärdena för företagen som omfattas av lagen om digitala marknader ökas till 8 miljarder euro i årlig omsättning inom EES och ett börsvärde på 80 miljarder euro. Företagen ska också erbjuda en central plattformstjänst i minst tre EU-länder och ha minst 45 miljoner slutanvändare varje månad och mer än 10 000 företagsanvändare.

 • Det införs extra krav när uppgifter används för riktad eller individuellt riktad reklam och tjänsters interoperabilitet, till exempel nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster och sociala nätverkstjänster.

 • Användarna ges möjlighet att när som helst avinstallera förinstallerade programvaruapplikationer, till exempel appar, på en central plattformstjänst.

 • Så kallade konkurrensdödande förvärv begränsas. Om grindvakter systematiskt åsidosätter sina skyldigheter kan kommissionen inskränka deras förvärv inom områden av relevans för förordningen, för att reparera eller förhindra ytterligare skador för den inre marknaden. Grindvakter ska också informera kommissionen om alla planerade koncentrationer.

 • De nationella konkurrensmyndigheternas roll klargörs, samtidigt som det förblir kommissionens ansvar att genomföra lagen om digitala marknader.

 • Den nya lagen ser till att visselblåsare kan uppmärksamma behöriga myndigheter på faktiska eller potentiella överträdelser och skyddar dem mot repressalier.

 • Om en grindvakt inte följer reglerna kan kommissionen ålägga böter på ”minst 4 % och högst 20 %” av dess totala globala omsättning under det föregående räkenskapsåret.

Läs mer i det här pressmeddelandet.

Citat

Föredragande Andreas Schwab (EPP, Tyskland) sa: ”Dagens antagande av förhandlingsmandatet för lagen om digitala marknader sänder en stark signal: Europaparlamentet står upp mot orättvisa affärsmetoder som används av digitala jättar. Vi kommer att se till att de digitala marknaderna är öppna och konkurrenskraftiga. Detta är bra för konsumenterna, bra för företagen och bra för den digitala innovationen. Vårt budskap är tydligt: EU kommer att tillämpa reglerna för den sociala marknadsekonomin även inom den digitala sfären, och detta innebär att lagstiftarna dikterar konkurrensreglerna, inte de digitala jättarna.”

Nästa steg

Den text som godkändes i dag blir parlamentets mandat inför förhandlingarna med EU-ländernas regeringar som ska inledas under det franska rådsordförandeskapet, det vill säga under första halvåret 2022. Rättsakten om digitala tjänster är ett parallellt förslag om att reglera nätplattformar, som bland annat omfattar olagligt innehåll och algoritmer. Den ska parlamentet rösta om vid plenarsessionen i januari.