Rättsakten om digitala tjänster ska göra nätplattformarna säkrare 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

 • Ledamöterna ger klartecken till att inleda förhandlingar med medlemsländerna. 
 • Åtgärder för att bekämpa olagliga produkter, olagliga tjänster och olagligt innehåll på nätet samt tydligt definierade förfaranden för att ta bort dem. 
 • Fler möjligheter till spårningsfri annonsering och förbud mot att använda minderårigas data för riktade annonser. 
 • Användare av tjänster ska ha rätt att begära ersättning för skador. 
 • Obligatoriska riskbedömningar och bättre insyn i algoritmer ska bidra till kampen mot skadligt innehåll och desinformation. 
DSA handlar om frågor som påverkar våra dagliga liv ©AdobeStock/Mirko Vitali  

Parlamentet har enats om en rad åtgärder för att hantera olagligt innehåll, hålla digitala plattformar ansvariga för sina algoritmer och förbättra modereringen av innehåll.

Den text som godkändes i dag med 530 röster för, 78 röster emot och 80 nedlagda röster blir Europaparlamentets mandat inför förhandlingarna med det franska rådsordförandeskapet, som företräder medlemsländerna.


Christel Schaldemose (S&D, Danmark) leder parlamentets förhandlingsgrupp och uttalade sig efter omröstningen: “”Dagens omröstning visar att ledamöter och EU-medborgare vill ha en ambitiös digital lagstiftning inför framtiden. På de 20 år som har gått sedan vi antog e-handelsdirektivet har mycket förändrats. Onlineplattformar har blivit allt viktigare i våra dagliga liv. De öppnar nya möjligheter men också nya risker. Det är vår plikt att säkerställa att det som är olagligt offline också är olagligt online. Vi måste se till att vi inför digitala regler som är till fördel för konsumenter och medborgare. Nu kan vi också inleda förhandlingar med ministerrådet och jag tror att vi kommer att kunna se resultat i dessa frågor”

Få bort olagligt innehåll och förhindra spridning av desinformation

I förslaget till rättsakt om digitala tjänster fastställs tydligt ansvar och ansvarsskyldighet för leverantörer av förmedlingstjänster, särskilt onlineplattformar, såsom sociala medier och marknadsplatser.


Rättsakten inrättar en mekanism för anmälan och åtgärder samt skyddsåtgärder för att avlägsna olagliga produkter, olagliga tjänster eller olagligt innehåll på nätet. När värdtjänstleverantörer tar emot en sådan anmälan ska de agera utan onödigt dröjsmål, ”med beaktande av vilken typ av olagligt innehåll som anmäls och hur brådskande det är att vidta åtgärder”. Ledamöterna har föreslagit mer långtgående skyddsåtgärder för att se till att anmälningarna inte behandlas godtyckligt eller diskriminerande, utan med respekt för grundläggande rättigheter, inte minst yttrandefriheten.


Ledamöterna anser att onlinemarknadsplatser måste se till att konsumenterna kan köpa säkra produkter på nätet. Därigenom stärks marknadsplatsernas skyldighet att spåra näringsidkare och känna sina företagskunder.


Ytterligare skyldigheter för mycket stora plattformar


Mycket stora onlineplattformar ska dessutom ha vissa andra skyldigheter eftersom deras storlek innebär särskilda risker för spridningen av både olagligt och skadligt innehåll. Den nya rättsakten gör det enklare att hantera skadligt innehåll (som inte nödvändigtvis är olagligt) och spridning av desinformation med hjälp av bestämmelser om obligatoriska riskbedömningar, riskbegränsningsåtgärder, oberoende revision och insyn i så kallade rekommendationssystem (algoritmer som avgör vad användarna ser).

Andra viktiga punkter


Europaparlamentet gjorde flera ändringar i kommissionens förslag, bland annat dessa:


 • Mikroföretag och små företag ska beviljas undantag från vissa skyldigheter i lagförslaget.

 • Riktad reklam: Lagtexten ger alla användare möjlighet att fatta välgrundade beslut tack vare mer transparent information om hur deras uppgifter kommer att användas för att ge ekonomisk vinst. Att vägra samtycke ska inte vara svårare eller mer tidskrävande för mottagaren än att ge samtycke. Om mottagaren inte vill ge sitt samtycke eller drar tillbaka sitt samtycke ska denna få andra alternativ för att komma åt onlineplattformen, inklusive "alternativ baserade på spårningsfri annonsering”.

 • Inriktnings- eller förstärkningstekniker som omfattar uppgifter om minderåriga för att visa reklamannonser ska förbjudas. Det ska inte heller vara tillåtet att rikta sig till enskilda individer utifrån särskilda uppgiftskategorier som gör det möjligt att rikta sig till sårbara grupper.

 • Ersättning: Användarna och de organisationer som företräder dem ska kunna begära ersättning för skador som uppstått på grund av att plattformarna inte respekterat kraven på tillbörlig aktsamhet.

 • Onlineplattformar ska inte få använda teknik som vilseleder användarna eller ”puffar” deras beteende i en viss riktning med hjälp av så kallade mörka mönster. • Större valmöjligheter inom algoritmbaserad rangordning: Mycket stora onlineplattformar ska ha minst ett rekommendationssystem som inte är baserat på profilering.
Ytterligare ändringsförslag som godkändes i plenum handlar om behovet av att leverantörer i sina villkor respekterar yttrandefriheten och mediernas frihet och mångfald. Även en ny bestämmelse om rätten att använda och betala för digitala tjänster anonymt var med bland ändringsförslagen (omröstningsresultat finns här och alla ändringsförslag som har lagts fram finns här).