Konferensen om Europas framtid: översyn av EU:s fördrag är nödvändig 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Ledamöterna välkomnar ett ambitiöst och konstruktivt resultat från konferensens plenarsammanträde  
  • Parlamentet ska utarbeta särskilda förslag för att påbörja en översyn av EU:s fördrag 
  • Mer integration behövs på områden som energi, försvar, EU-institutioner, inkluderande och motståndskraftig tillväxt 
  • Parlamentet måste ges rätt att föreslå lagstiftning och beslut genom enhällighet i rådet måste avskaffas  
  • Ledamöterna är beredda att göra sitt för att se till att medborgarnas förväntningar uppfylls 

Europaparlamentet ställer sig bakom de ambitiösa, medborgardrivna förslagen från plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid om att reformera EU i grunden.

På onsdagen antog Europaparlamentet en resolution som fokuserar på hur EU måste följa upp slutsatserna från konferensen om Europas framtid. Texten godkändes genom handuppräckning.

Parlamentet framhåller att de ”ambitiösa och konstruktiva förslag” som kom fram vid konferensen om Europas framtid kräver fördragsändringar för att kunna förverkligas, till exempel de om att göra EU enklare, öppnare samt mer ansvarstagande och demokratiskt. Kammaren har därför ålagt parlamentets utskott för konstitutionella frågor att utarbeta förslag till en reform av EU-fördragen, vilket skulle ske genom ett konvent i enlighet med artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen. Genom denna process bör EU övergå till en hållbar, inkluderande och motståndskraftig tillväxtmodell, med särskilt fokus på små och medelstora företag, anser ledamöterna. De kräver att den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska genomföras fullt ut. Parlamentet uppmanar också EU att spela en ledande roll när det gäller att ta itu med klimatförändringarna, skydda den biologiska mångfalden och främja hållbarhet globalt. Kammaren poängterar dessutom att en djupare politisk integration och verklig demokrati kan uppnås genom att parlamentet får rätt till lagstiftningsinitiativ och att beslut genom enhällighet rådet avskaffas.

En aldrig tidigare skådad övning i deltagardemokrati

Under tisdagens plenardebatt framhöll en stor majoritet av ledamöterna att medborgarnas förväntningar, prioriteringar och oro har hörsammats på ett klart och tydligt sätt under hela konferensen, som i sig är en aldrig tidigare skådad övning i deltagardemokrati. De kräver också att konferensens resultat nu måste respekteras.

Många talare betonade att medborgarna måste involveras mer och att den demokratiska representationen på EU-nivå måste stärkas. Andra pekade på specifika områden där de medborgardrivna förslagen kräver djupgående förändringar, bland annat när det gäller att skapa genuint europeiska val till Europaparlamentet och nya EU-befogenheter på områden som hälsa, energi, migration och försvar. Vissa ledamöter kritiserade dock konferensen och hävdade att processen var bristfällig och att förslagen inte återspeglar den allmänna opinionen i EU.

Nästa steg

På Europadagen den nionde maj kommer de tre medordförandena för konferensen om Europas framtids styrelse att presentera sin slutrapport för ordförandena för EU:s institutioner vid en avslutningsceremoni i Europaparlamentet i Strasbourg.

Bakgrund

Under ett avslutande plenarsammanträde den 29-30 april i Europaparlamentet i Strasbourg nådde konferensens plenarförsamling en gemensam överenskommelse om sina slutliga utkast till förslag. De omfattar fler än 300 föreslagna åtgärder för att förverkliga 49 förslag inom nio teman. Förslagen bygger på rekommendationer från de europeiska medborgarpanelerna, de nationella medborgarpanelerna och evenemang, idéer som registrerats på den flerspråkiga digitala plattformen samt diskussioner som förts under konferensens plenarsammanträden och arbetsgruppernas möten.