Energipriser: EU:s åtgärder måste fokusera på de mest utsatta 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Krav på ett lämpligt pristak för gasimport från rörledningar och åtgärder för att bekämpa spekulation 
  • Ytterligare steg behövs för att införa en skatt på exceptionella vinster 
  • Åtgärderna måste vara förenliga med EU:s mål om klimatneutralitet för 2050 
  • Ledamöterna kräver återigen ett omedelbart och fullständigt embargo mot import av rysk olja, kol, kärnbränsle och gas 
Rysslands användning av fossila bränslen som vapen har dramatiskt förvärrat instabiliteten på energimarknaden © FOCKE STRANGMANN / AFP  

Parlamentet vill se fler brådskande EU-åtgärder för att minska de snabbt stigande energiprisernas tryck på de europeiska hushållen och företagen.

Det ryska anfallskriget mot Ukraina och Rysslands användning av fossila bränslen som vapen har dramatiskt förvärrat den redan existerande instabiliteten på energimarknaden och lett till stigande energipriser samt en kris med ökade levnadskostnader. Det slår Europaparlamentet fast i en resolution som antogs på onsdagen. Parlamentet uppmärksammar EU-länderna på att konsumenter som inte har råd med sina dyrare energiräkningar inte bör bli avstängda, och att vräkningar av utsatta hushåll som inte kan betala sina räkningar och hyror måste undvikas. Dessutom betonar ledamöterna behovet av att bättre skydda konsumenterna från att leverantörer tillfälligt upphäver eller frånträder avtal med fast ränta, och att förhindra överdrivna förskottsbetalningar.

Resolutionen framhåller att exceptionella tider kräver exceptionella nödåtgärder, där EU måste agera tillsammans och mer enat än någonsin. Parlamentet insisterar också på att alla åtgärder som vidtas på EU-nivå för att bekämpa energipriskrisen måste vara fullt förenliga med EU:s klimatmål på lång sikt. Ledamöterna betonar vidare behovet av att EU-länderna visar mer solidaritet än någonsin och av en gemensam insats i stället för unilaterala åtgärder som splittrar. 

Parlamentet efterlyser en skatt på exceptionella vinster och ett dynamiskt pristak för gasimport via rörledningar

Europaparlamentet anser att företag som har dragit nytta av oförutsedda vinster måste bidra till att mildra krisens negativa effekter. Kammaren välkomnar i princip rådsöverenskommelsen om att fastställa ett intäktstak för den el som tas fram genom inframarginell produktionsteknik, till exempel förnybar energi, kärnkraft och brunkol.

När det gäller de föreslagna solidaritetsavgifterna för vinsterna som olje-, gas-, kol- och raffinaderiföretag gör varnar ledamöterna för att några av de största energibolagen kanske inte behöver betala avgiften och kräver därför att den utformas för att förhindra skatteflykt. De vill också att EU-kommissionen ska utvärdera vad en lämplig vinstmarginal bör vara och att den ska vidta ytterligare åtgärder för att införa en skatt på exceptionella vinster för energibolag som har dragit överdrivet stor nytta av energikrisen.

Parlamentet uppmanar dessutom EU-kommissionen att föreslå ett lämpligt pristak för gasimport från rörledningar, främst från Ryssland. EU:s verktyg för den gemensamma upphandlingen av gas bör också uppgraderas, i syfte att sänka importkostnaderna, enligt texten.

Exceptionella vinster bör gynna konsumenter och företag

Resolutionen betonar att intäkterna från oförutsedda vinster bör gynna konsumenter och företag, särskilt i form av stöd till utsatta hushåll och små och medelstora företag. Detta måste också gå hand i hand med massiva innovationer och investeringar i förnybar energi, energieffektivitet och energiinfrastruktur, snarare än att uppmuntra hushåll och företag att konsumera mer subventionerad energi, enligt ledamöterna.

Parlamentet är redo att analysera alla förslag till reformering av EU:s elmarknad för att se till att den sänder rätt prissignal för att investera i utfasning av fossila bränslen. Ledamöterna vill också att EU gör det möjligt för medborgare och industrier att dra nytta av säker, överkomlig och ren energi, samtidigt som unionen bör ta itu med de oproportionella vinsterna på elmarknaden. EU-kommissionen måste dessutom analysera möjligheten att frikoppla elpriserna från gaspriset, anser kammaren.

Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att noga undersöka den verksamhet som bedrivs av finansiella aktörer och som har bidragit till prisvolatiliteten på koldioxid. Ledamöterna vill också att EU-kommissionen vidtar åtgärder för att undanröja spekulationskapitalets inflytande på marknaden för utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem.

Kammaren upprepar avslutningsvis sitt krav från i maj i år på ett omedelbart och fullständigt embargo mot import av olja, kol, kärnbränsle och gas från Ryssland, och på att överge gasledningarna Nord Stream 1 och 2 helt och hållet.

Resolutionen antogs genom handuppräckning.