Klimatet: Parlamentet röstar för att minska EU-ländernas utsläpp med 40 procent 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Alla EU-länder måste minska utsläppen av växthusgaser från transporter, byggnader och jordbruk © AdobeStock - monticello  

I den nya förordningen om ansvarsfördelning minskas EU-ländernas högsta tillåtna utsläppsnivå av växthusgaser från transporter, byggnader och jordbruk till 2030.

Parlamentet antog på onsdagen, med 486 röster för, 132 röster emot och 10 nedlagda röster, en omarbetning av den så kallade förordningen om ansvarsfördelning. I förordningen fastställs bindande årliga mål för att minska växthusgasutsläpp för varje EU-land. Målen gäller utsläpp från vägtransport, uppvärmning av byggnader, jordbruk, småskaliga industrianläggningar och avfallshantering. Förordningen reglerar för närvarande ungefär 60 procent av alla utsläpp i EU.

I den omarbetade lagen ökas EU:s utsläppsminskningsmål till 2030 från 30 till 40 procent jämfört med 2005 års nivåer. För första gången måste nu alla EU-länder minska sina växthusgasutsläpp med mål som ligger mellan 10 och 50 procent. Medlemsländernas mål för 2030 baseras på BNP per capita och kostnadseffektivitet. EU-länderna kommer också att behöva se till att de inte överskrider sina årliga utsläppstilldelningar.

Flexibilitet och insyn

EU-länderna behöver flexibilitet för att både kunna uppnå målen och samtidigt säkerställa en rättvis och socialt jämlik omställning. Lagen skapar balans mellan detta behov av flexibilitet och EU:s behov av att täppa till kryphål så att de allmänna minskningsmålen uppnås. Därför finns det gränser för hur mycket utsläpp medlemsländerna kan spara från föregående år, låna från kommande år samt i vilken utsträckning handel med utsläppstilldelningar tillåts mellan medlemsländerna.

På Europaparlamentets begäran kommer EU-kommissionen att offentliggöra lättåtkomlig information om de nationella åtgärderna. Syftet är att kunna hålla EU-länderna ansvariga.

Citat

Efter omröstningen sa föredraganden och den svenska moderaten Jessica Polfjärd så här: ”Med den här lagen tar vi ett stort steg mot att nå EU:s klimatmål. De nya reglerna kring nationella utsläppsminskningar säkerställer att alla medlemsländer bidrar och att de kryphål som finns i dag täpps till. På det sättet skickar vi en tydlig signal att EU på allvar är en global förkämpe för en konkurrenskraftig och effektiv klimatagenda.”

Nästa steg

Nu måste texten formellt godkännas av rådet. Den kommer sedan att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.

Bakgrund

Förordningen om ansvarsfördelning är en del i det så kallade 55-procentspaketet (’Fit for 55”), EU:s plan för att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, i linje med EU:s klimatlag.