Spionprogram: Ledamöterna kräver utredningar och skyddsåtgärder mot missbruk  

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Spionprogram bör endast få användas i undantagsfall och under begränsad tid  
  • Särskilda rekommendationer till Ungern, Polen, Grekland, Cypern och Spanien efter påstådda missbruk 
  • Ett EU-labb för forskning, utredningar och kriminaltekniska analyser 
Reformer behövs för att komma till rätta med missbruk av spionprogram som hotar demokratin, anser ledamöterna. © Suttipun / Adobe Stock  

I en resolution som antogs på torsdagen tog Europaparlamentet upp vad som måste till för att bekämpa missbruket av spionprogram.

Efter en ett år lång utredning om Pegasus och andra spionprogram menar ledamöterna att denna olagliga användning är ett hot mot demokratin och kräver trovärdiga utredningar, lagändringar och bättre tillämpning av befintliga regler för att rå på det här missbruket. Resolutionen antogs med 411 röster för, 97 röster emot och 37 nedlagda röster.

Särskilda rekommendationer till Ungern, Polen, Grekland, Cypern och Spanien

Parlamentet kräver att Ungern och Polen ska följa Europadomstolens domar och återupprätta sina oberoende rättsväsenden och tillsynsorgan. Länderna ska också se till att oberoende instanser utfärdar särskilda rättsliga tillstånd innan spionprogram används. Trovärdiga utredningar av missbruk ska kunna inledas och medborgarna ska ha rätt att begära omprövning av rättsliga avgöranden.

Parlamentet uppmanar den grekiska regeringen att skyndsamt återställa och stärka institutionella och rättsliga skyddsåtgärder, upphäva exportlicenser som bryter mot EU:s lagstiftning om exportkontroll och respektera landets myndighet för kommunikationssäkerhet och integritet och dess oberoende.

Ledamöterna noterar att Cypern har fungerat som exportnav för spionprogram och menar att landet borde upphäva alla exportlicenser som inte följer EU:s lagstiftning. Spanska myndigheter bör se till att fullständiga, rättvisa och effektiva utredningar genomförs, särskilt i de 47 fall där det är oklart vem som godkände användningen av spionprogram. Myndigheterna bör också se till att de personer som drabbas har tillgång till verkliga rättsmedel, säger ledamöterna.

Tydliga regler ska förhindra missbruk

För att omedelbart stoppa olagliga spionprogram tycker ledamöterna att spionprogram endast ska få användas i EU-länder där anklagelser om missbruk av spionprogram har utretts grundligt, där nationell lagstiftning ligger i linje med Venedigkommissionens rekommendationer och EU-domstolens rättspraxis, samt där exportkontrollregler har trätt i kraft.

De vill se EU-regler om brottsbekämpande myndigheters användning av spionprogram, och dessa bör endast tillåtas i undantagsfall för ett på förhand fastställt syfte och under en begränsad tid. Ledamöterna menar att förtrolig kommunikation mellan advokat och klient och uppgifter som hanteras av politiker, läkare eller medier bör skyddas från övervakning, såvida det inte finns bevis för brottslig verksamhet. De föreslår också obligatoriska underrättelser för personer som är måltavlor och för personer som inte är måltavlor men vars uppgifter man kommit åt under en annan övervakning. De vill ha oberoende tillsyn efter att detta skett och en gemensam rättslig definition om att nationell säkerhet ska kunna anföras som skäl för övervakning.

Ett EU-tekniklaboratorium och stärkt sårbarhetsforskning

För att avslöja olaglig övervakning föreslår ledamöterna att EU får sitt eget tekniklabb: Ett oberoende forskningsinstitut med befogenhet att utreda övervakning och tillhandahålla tekniskt stöd, bland annat produktscreening och kriminalteknisk forskning.

En utrikespolitisk dimension

Ledamöterna ser starka indikationer på att regeringarna i Marocko och Rwanda har spionerat på högprofilerade EU-medborgare, däribland statschefer. De kräver en fördjupad granskning av exportlicenser för spionprogram, starkare tillämpning av EU:s regler för exportkontroll, en gemensam strategi för spionprogram mellan EU och USA, samtal med Israel och andra tredjeländer om regler för marknadsföring och export av spionprogram samt garantier för att EU:s utvecklingsbistånd inte används för förvärv och användning av spionprogram.

Citat

Efter omröstningen sa utskottsordföranden Jeroen Lenaers (EPP, Nederländerna) så här: ”Spionprogram kan vara ett effektivt verktyg för att bekämpa brottslighet, men när de används felaktigt av regeringar utgör de en enorm risk för rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter. Istället för att förbjuda spionprogram bör vi se till att EU-länderna uppfyller vissa krav, som tillstånd från en domstolsmyndighet och oberoende tillsyn, och att användningen av spionprogram måste vara proportionerlig och respektera EU-lagstiftningen. Det är nu upp till de andra EU-institutionerna att ta arbetet vidare, och vi kommer att fortsätta att granska genomförandet av våra rekommendationer.”

Föredraganden Sophia in ‘t Veld (Renew Europe, Nederländerna) tillade: ”Demokrati handlar om ansvarsskyldighet. Spionprogram är en del av verktygslådan för auktoritära personer som undergräver demokratier, och det används mot väktarna av vår demokrati här, i Europa, på vår tröskel. Jag förväntar mig att EU-kommissionen och rådet före sommaruppehållet rapporterar tillbaka till oss hur de avser att följa upp var och en av rekommendationerna. Vi kommer att se till att de genomförs; det är nu arbetet börjar.”

Onsdagen den 14 juni informerade Jeroen Lenaers och Sophie In ’t Veld medierna om de viktigaste punkterna i rekommendationen. Du kan se hela presskonferensen här.