Europaparlamentets arbete 2014-2018 

 
 

Dela den här sidan: 

Lagstiftningsuppdraget är enbart en av parlamentets roller. Ledamöterna slår också fast den politiska agendan i viktiga debatter med nationella och internationella ledare, utreder aktuella frågor, utvärderar behovet av mer handling på olika politiska sakområden och initierar uppdateringar av lagar och regler.

Plenaromröstning i Strasbourg 

Parlamentet utvärderar också EU-kommissionens arbete, bevakar hur EU:s lagar implementeras i EU-länderna och ställer mäktiga institutioner och organisationer till svars, särskilt i samband med att grundläggande friheter hotas. Ledamöterna utnyttjar sin rättighet - och plikt - att granska resultaten av EU:s politik, övervakar (och röstar om) förhandlingar om internationella avtal och lägger, om nödvändigt, in sitt veto mot EU-kommissionens arbete.

Bedömning av EU-kommissionens resultat hittills (utredningstjänsten)

Läs mer om ledamöternas roll i de vanliga frågorna.

Parlamentet har sedan en tid tillbaka ändrat sina interna regler för att göra lagstiftningsarbetet mer öppet och effektivt. Brådskande ärenden, särskilt åtgärder för att hjälpa EU-länder med att återhämta sig från finanskrisen, har hanterats genom påskyndade förfaranden. Läs mer om det så kallade ”avtalet om bättre lagstiftning”.

Lagstiftningsarbetet avslutat

Sedan EU-valet 2014 har nästan 1000 lagförslag från EU-kommissionen debatterats, förbättrats och de flesta avslutats efter lyckade förhandlingar med rådet.

Viktiga lagstiftningsbeslut under de senaste fyra åren:

Mer information finns här: “The power of the European Parliament: Examples of EP impact during the 2014-2019 legislative term” (EN)

För en fullständig bild, följ lagstiftningsprocessen inom alla politikområden sedan 2014 steg för steg.

Oavslutade ärenden: Vad händer med lagstiftning som inte hunnit avslutas när valperioden löper ut?

Audiovisuella paket om följande ämnen kan laddas ner utan kostnad och användas av olika medier (klicka på de respektive länkarna).

PNR, visselblåsare, nät- och informationssäkerhet / cybersäkerhet, kampen mot terrorism, plastpåsar, plast för engångsbruk, klimatförändringarna, utsläpp från bilar

Utreda och initiera nya lagar

För att bana väg för lagändringar har parlamentet röstat om resolutioner som förmedlar EU-medborgarnas önskemål och förväntningar och uppmanar EU-kommissionen att presentera nya förslag och revidera existerande lagar.

Exempel: parlamentet uppmanar till starkare stöd för visselblåsare, att göra produkter mer hållbara och enklare att reparera och att ta itu med otillbörliga handelsmetoder som drabbar lantbrukare. Här finns parlamentets alla resolutioner och initiativ.

Efter att skandaler och övergrepp med stor samhällspåverkan uppdagats (till exempel avslöjandena om LuxLeaks, de så kallade Panamadokumenten och omfattande fusk med dieselmotorer) har parlamentet inrättat särskilda utskott för att utreda och undersöka de aktuella frågorna närmare och ställa de ansvariga till svars. Resultaten av arbetet och de detaljerade rekommendationerna blir så småningom en del av EU-kommissionens nya lagförslag.

Exempel på tillfälliga utskott som fått i uppdrag att utreda olika frågor: TAXE III, EMIS, PEST, TERR, PANA.

EU:s budget och budgetkontroll

Parlamentet och rådet är gemensamt ansvariga för att besluta om EU:s årliga budget. Parlamentet är också med och beslutar om EU:s långtidsbudget, som kräver kammarens godkännande för att kunna träda i kraft. Ledamöterna beviljar dessutom kommissionen ansvarsfrihet för de respektive budgetåren. Det innebär att parlamentet måste kontrollera hur den årliga budgeten används och sedan antingen bevilja, skjuta upp eller neka ett godkännande av varje EU-institutions budgethantering.

Granskning

Ledamöterna i parlamentets utskott bevakar noggrant hur EU:s lagar implementeras och hur de påverkar EU-medborgarnas liv. De ställer EU-kommissionen till svars för dess exekutiva arbete och för hur man använder EU:s skattepengar. Ibland skickar parlamentet ut undersökningsdelegationer och ad hoc-delegationer för att samla in information på plats i olika länder, som sedan utvärderas noggrant för att kunna avgöra vilka ytterligare steg som bör tas inom ett visst politikområde.

Exempel: besök hos ett flyktingläger i Turkiet (video), delegationer för att utreda hur rättsstaten fungerar på Malta och i Slovakien.

Ledamöterna frågar ofta ut kommissionen skriftligen om brådskande ärenden, vilket ibland följs upp av en resolution från de politiska grupperna under ett av plenarsammanträdena.

Om det behövs kan det ibland hända att parlamentet lägger in sitt veto mot kommissionens beslut (genom så kallade delegerade akter och genomförandeakter). Detta sker när ledamöterna anser att kommissionen har överträtt sina befogenheter.

Exempel: socker i barnmat, energidrycker, kadmium.

Debatten om tillståndet i EU (SOTEU)

En gång om året, närmare bestämt varje höst, utvärderar ledamöterna EU-kommissionens arbete de senaste tolv månaderna och diskuterar de kommande politiska utmaningarna i debatten om tillståndet i EU (SOTEU) med EU-kommissionens ordförande.

Alla tal om tillståndet i EU av EU-kommissionens nuvarande ordförande Jean-Claude Juncker.

Internationella avtal

Parlamentet följer också noggrant kommissionens förhandlingar om olika internationella avtal och antar detaljerade resolutioner för att främja mer öppenhet och ett mer omfattande parlamentariskt deltagande i överläggningarna. Varje internationellt avtal måste godkännas av kammaren för att kunna träda i kraft.

Exempel: BREXIT, TTIP, CETA.

Framställningar

Parlamentets utskott för framställningar har registrerat omkring 6400 framställningar sedan juli 2014, och hanterat klagomål, förfrågningar och observationer från medborgare när det gäller tillämpningen av EU:s lagar. Utskottet fungerar främst som en medlare mellan medborgare och EU-länderna för att kunna lösa ett specifikt problem. Framställningar följs med jämna mellanrum upp under plenarsammanträdena genom debatter, muntliga frågor och resolutioner.

Exempel: osäkra anställningsformer i EU, skydd av rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, åtgärder för att garantera icke-diskriminering av minoriteter i EU:s medlemsstater och barns rättigheter.