Opinionsundersökningar och enkäter från alla EU-länder 

 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet publicerar regelbundet opinionsundersökningar om EU-medborgarnas förväntningar, förhoppningar och röstavsikter.

68 procent av de svarande EU-medborgarna anser att deras land har dragit nytta av EU-medlemskapet  

En särskild serie av Europaparlamentets Eurobarometerundersökningar fokuserar på Europas intresse för EU-valet 2019 och medborgarnas åsikter om det europeiska projektet. Detaljerade analyser efter valet kommer att slutföra denna serie för att förbättra förståelsen för människors röstbeteenden.

Generellt växande stöd för EU

De senaste Eurobarometerundersökningarna av Europaparlamentet från 2018/2019 visar att stödet för EU fortsätter att öka. Senast deltog fler än 27 000 personer. Undersökningen visar att:

  • 62 procent av EU-medborgarna tycker att EU-medlemskapet är bra och fler än två tredjedelar (68 procent) anser att deras land har dragit nytta av medlemskapet. Siffran är den högsta som uppmätts sedan 1983, då frågan ställdes för första gången.

  • 66 procent av de svarande skulle rösta för att deras land ska förbli EU-medlem (en majoritet i alla EU-länder). Endast 17 procent skulle överväga att lämna unionen, medan 17 procent inte vet om de vill stanna eller lämna.

Senaste Eurobarometern

Den senaste Eurobarometern, som publicerades den 25 april 2019, visar att stödet för EU ligger kvar på historiskt höga nivåer, trots viss EU-skepticism. Läs hela pressmeddelandet.

Läs hela undersökningen i september 2018

Jämför med undersökningen i april 2018

Undersökningar från Europaparlamentet och EU-kommissionen

Europaparlamentets och EU-kommissionens undersökningar utförs av samma uppdragstagare enligt en metod som gör det möjligt att direkt jämföra resultaten och observera olika utvecklingar. Undersökningarna utförs genom personliga intervjuer med 27 000 personer som är 15 år eller äldre från alla EU-länder.

Urvalet görs för att noggrant kunna spegla sociodemografin i alla EU-länder och underlaget är statistiskt representativt. Resultatanalysen är tänkt att ge en fullständig överblick över nationella utvecklingstendenser, regionala förhållanden, sociodemografiska skillnader och historiska trender.

För varje undersökning finns följande information tillgänglig:

  • huvudrapporten (endast på engelska på publiceringsdagen, övriga 23 språk senare),
  • bilaga med all sociodemografisk information och alla resultat,
  • faktablad per land (på engelska och nationellt språk),
  • Excel-datafiler, och
  • en SPSS-fil med all rådata (tillgänglig på begäran)