Strona główna

Wybory Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2024 r.

Uczestnicy Europejskiego Spotkania Młodzieży w Parlamencie Europejskim w 2018 r. podczas rozmowy z Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich na temat „Osobno i razem – działania na rzecz silniejszej Europy”
Na początku każdej kadencji parlamentarnej należy przeprowadzić procedurę wyboru Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaproszenie do składania kandydatur zostanie zatem opublikowane 30 sierpnia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich może zostać osoba będąca obywatelem Unii, korzystająca z pełni praw cywilnych i politycznych, dająca pełne gwarancje niezależności oraz spełniająca warunki wymagane w kraju pochodzenia do sprawowania najwyższych stanowisk sądowych lub mająca uznane kompetencje i kwalifikacje do sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto osoby kandydujące nie mogą być członkami rządów krajowych ani członkami Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej czy Komisji Europejskiej w okresie dwóch lat poprzedzających publikację zaproszenia do zgłaszania kandydatur.

Kandydaturę musi poprzeć przynajmniej 39 posłów do Parlamentu Europejskiego z co najmniej dwóch państw członkowskich.

Osoby, których kandydatury przyjęto, przedstawiają swoje priorytety podczas wysłuchania zorganizowanego przez Komisję Petycji.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ma szeroki zakres obowiązków. W następstwie skarg obywateli lub z własnej inicjatywy Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia w sprawie przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wyników takich dochodzeń.

Parlament Europejski wybiera Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w głosowaniu tajnym. Jeżeli żaden kandydat nie zostanie wybrany większością oddanych głosów po dwóch pierwszych turach głosowania, trzecia tura odbywa się między dwoma kandydatami, którzy uzyskali najwięcej głosów w drugiej turze.

Do celów przejrzystości życiorysy kandydatów oraz ich listy motywacyjne są publikowane na stronie internetowej Parlamentu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Orientacyjny harmonogram procedury wyboru:

30 sierpnia 2024 r.:publikacja zaproszenia do zgłaszania kandydatur w Dzienniku Urzędowym;
30 września 2024 r.: ostateczny termin zgłaszania kandydatur;
13 listopada 2024 r.: przewodniczący Parlamentu ogłasza na posiedzeniu plenarnym nazwiska osób, których kandydatury przyjęto;
3 grudnia 2024 r.: publiczne wysłuchanie kandydatów przez Komisję Petycji.

Wybory podczas sesji plenarnej zaplanowano na grudzień 2024 r.