Strona główna

Wybory Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – 2019 r.

Na początku każdej kadencji parlamentarnej należy przeprowadzić procedurę wyboru Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaproszenie do składania kandydatur zostanie opublikowane 30 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskichmoże zostać osoba będąca obywatelem Unii, korzystająca z pełni praw cywilnych ipolitycznych, dająca pełne gwarancje niezależności oraz spełniająca warunkiwymagane w kraju pochodzenia do sprawowania najwyższych stanowisk sądowych lubmająca doświadczenie i uznane kompetencje do sprawowania urzędu Rzecznika PrawObywatelskich.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich maszeroki zakres obowiązków. Za jego pośrednictwem obywatele europejscy mogąuzyskać zadośćuczynienie za niewłaściwe administrowanie w działaniachinstytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Co rokuEuropejski Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia Parlamentowi sprawozdaniez przeprowadzonych dochodzeń.

Kandydaturę uznaje się za dopuszczalną,jeżeli poprze ją co najmniej 40 posłów do PE z co najmniej dwóch państwczłonkowskich. Kandydaci dopuszczeni do udziału w procedurze prezentują swojepriorytety podczas wysłuchania organizowanego przez Komisję Petycji. ParlamentEuropejski wybiera nowego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wgłosowaniu tajnym.

Aby procedura wyboru była przejrzysta,życiorysy kandydatów i ich listy motywacyjne zostaną zredagowane i opublikowanena stronie internetowej Parlamentu Europejskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE)2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływutakich danych.

Harmonogram procedury wyboru:

30 sierpnia 2019 r.: publikacja zaproszeniado zgłaszania kandydatur w Dzienniku Urzędowym.

30 września 2019 r.: ostateczny terminzgłaszania kandydatur.

13 listopada 2019 r.: przewodniczący PE naposiedzeniu plenarnym ogłosi listę dopuszczonych kandydatów.

3 grudnia 2019 r.: publiczne wysłuchaniakandydatów przez Komisję Petycji;

17 grudnia 2019 r.: głosowanie na posiedzeniu plenarnym.