Euroopan oikeusasiamiehen valitseminen vuonna 2019

Jokaisen vaalikauden alussa käynnistetään Euroopan oikeusasiamiehen valintamenettely. Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistaan siksi 30. elokuuta 2019 nimitysehdotuspyyntö.


Euroopan oikeusasiamies valitaan henkilöistä, jotka ovat unionin kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka täyttävät kotimaassaan korkeimpien tuomareiden virkojen kelpoisuusvaatimukset tai joilla on tunnetusti tarvittava kokemus ja pätevyys oikeusasiamiehen tehtävien hoitamiseksi.
Euroopan oikeusasiamiehen tehtävät ovat merkittävät. Euroopan unionin kansalaiset voivat kannella oikeusasiamiehelle hallinnollisista epäkohdista unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa. Oikeusasiamies antaa parlamentille vuosittain kertomuksen tekemiensä tutkimusten tuloksista.

Valintamenettelyyn pääsy edellyttää, että ehdokasta tukee vähintään 40 vähintään kahdesta unionin jäsenvaltiosta olevaa parlamentin jäsentä. Kelpoisuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita pyydetään esittelemään ensisijaiset tavoitteensa vetoomusvaliokunnan järjestämässä kuulemistilaisuudessa. Euroopan parlamentti valitsee uuden oikeusasiamiehen salaisena toimitettavassa äänestyksessä.

Jotta valintaprosessi olisi avoin, ehdokkaiden ansioluettelot sekä niiden saatekirjeet editoidaan ja julkaistaan Euroopan parlamentin verkkosivustolla noudattaen luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725.


Valintamenettelyn aikataulu on seuraava:

30. elokuuta 2019: nimitysehdotuspyyntö julkaistaan virallisessa lehdessä
30. syyskuuta 2019: hakuaika päättyy
13. marraskuuta 2019: puhemies ilmoittaa kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden nimet täysistunnossa
3. joulukuuta 2019: ehdokkaita kuullaan julkisesti vetoomusvaliokunnassa;
17. joulukuuta 2019: täysistuntoäänestys.

Uutiset

Nimitysehdotuspyyntö

Työjärjestys

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta

Tietosuojaseloste