Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Целта на процеса на внасяне и разглеждане на петиции в Европейския парламент е да се гарантира, че имате възможност да общувате с Парламента и да упражнявате правото си на петиции, което е едно от основните права на всички европейски граждани и на всички лица, пребиваващи на територията на Съюза, залегнало както в Договора, така и в Хартата на основните права. Прочетете повече тук: Договор от Лисабон.

Вашите петиции позволяват на Парламента, чрез комисията по петиции, постоянно да следи как на практика се прилага европейското законодателство и да прави оценка на степента, в която европейските институции отговарят на Вашите тревоги.

Целта на комисията по петиции е да дава отговор на всички петиции и когато е възможно, да намира извънсъдебни решения на основателно повдигнати от вносителите проблеми, свързани с областите на дейност на ЕС.

Този портал е създаден, за да Ви даде възможност да подадете Вашата петиция по електронен път по удобен и лесен за използване начин на регистрация. Чрез този портал се съобщават също така въпросите, които други са повдигнали пред нас, в обобщена форма, и се предоставя информация за вече получени петиции.  Функцията за търсене Ви позволява да се съсредоточите върху въпросите, които Ви засягат пряко и да видите какво казват други хора по свързани с ЕС въпроси. Този портал Ви позволява също така да подкрепяте онлайн петиции в процес на разглеждане, обявени за допустими от членовете на комисията по петиции.

Няма формуляр или стандартен формат, който да трябва да бъде следван при внасянето на петиция „на хартиен носител“.

 

Въпреки това петицията Ви трябва:

 

  • да включва Вашето име, гражданство и постоянен адрес (при групова петиция се посочва името, гражданството и постоянния адрес на вносителя или поне тези на първото подписало я лице);
  • да бъде подписана.

 

Вашата петиция може да включва приложения, включително копия от подкрепящи я документи, с които евентуално разполагате.

Петицията следва да бъде изпратена до:

 

Председател на комисията по петиции

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Процесът на внасяне и разглеждане на петиции по своята същност е открит и прозрачен. Много петиции се разискват на заседания на комисията (кликнете тук, за да гледате видеоклипове от заседания на комисията по петиции), в които вносителите на петиции вземат активно участие. Въпреки това, поради различното естество и големия брой получавани петиции, не всички се обсъждат в комисията; членовете на ЕП могат да изберат да вземат решения по тях посредством редовната система за политически контрол.

При всички случаи вносителите на петиции се информират след всеки етап от процеса на разглеждане на петициите и получават писмо от председателя относно резултата.