Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Euroopa Parlamendi petitsioonimenetluse eesmärk on tagada Teile võimalus suhelda parlamendiga ja kasutada petitsiooni esitamise õigust. See on üks Euroopa kodanike ja elanike põhiõigusi, mis on olulisel kohal nii Euroopa Liidu toimimise lepingus kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Lissaboni lepingust.

Teie petitsioon võimaldab Euroopa Parlamendil petitsioonikomisjoni vahendusel kontrollida, kuidas ELi õigusakte tegelikkuses ellu viiakse, ja hinnata, kuidas reageerivad Euroopa institutsioonid Teie probleemidele.

Petitsioonikomisjoni eesmärk on vastata kõigile petitsioonidele ja kui võimalik, leida kohtuväliselt lahendus ELi tegevusvaldkondadega seotud põhjendatud probleemidele, millega petitsiooni esitajad meie poole pöörduvad.

Selles portaalis saate esitada oma petitsiooni elektrooniliselt, registreerimisprotsess on lihtne ja loogiline. Lisaks on portaali eesmärk anda kokkuvõtlik ülevaade sellest, milliseid probleeme on tõstatanud teised ja milliseid petitsioone on juba esitatud. Otsingufunktsiooni abil saate tutvuda nende küsimustega, mis Teid otseselt puudutavad, ja vaadata, mida teised inimesed ELiga seotud teemadest arvavad. Peale selle saab portaali kaudu avaldada elektrooniliselt toetust hetkel lahendamisel olevatele petitsioonidele, mille petitsioonikomisjon on vastuvõetavaks tunnistanud.

Kui soovite oma petitsiooni esitada paberil, võite seda teha vabas vormis, selleks ei ole blanketti.

 

Sellegipoolest peab

 

  • petitsioonis olema kirjas Teie nimi, kodakondsus ja alaline aadress (ühispetitsiooni puhul petitsiooni esitaja või vähemalt esimese allakirjutanu nimi, kodakondsus ja alaline aadress);
  • petitsioon olema allkirjastatud.

 

Petitsioonil võib olla lisasid, nagu näiteks täiendavate dokumentide koopiad.

Petitsioon tuleks saata järgmisel aadressil:

 

Petitsioonikomisjoni esimees

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Petitsioonimenetlus on avatud ja läbipaistev. Paljusid petitsioone arutatakse petitsioonikomisjoni koosolekutel (siin saate vaadata koosolekutel salvestatud videolõike), kus petitsioonide esitajad aktiivselt osalevad. Kuna petitsioonid on sisu poolest väga erinevad ja neid esitatakse arvukalt, ei arutata komisjonis siiski kõiki petitsioone. Komisjoni liikmed võivad otsustada tavalise poliitilise kontrolli kasuks.

Igal juhul antakse petitsiooni esitajatele teavet igas menetluse etapis ja menetluse lõpptulemuse kohta saadab petitsioonikomisjoni esimees neile kirja.