Chatbot

I. Tinkamumas ir reikalavimai

1.1 Kokiu tikslu Europos Parlamentui teikiamos peticijos?

Teisė pateikti peticiją Europos Parlamentui nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 44 straipsnyje. Taip užtikrinama, kad visi Europos Sąjungos piliečiai ar valstybių narių gyventojai turėtų galimybę bet kada pateikti peticiją Europos Parlamentui bet kuriuo su Europos Sąjungos veiklos sritimis susijusiu ir tiesiogiai juos veikiančiu klausimu. Peticija gali būti teikiama savo vardu arba kartu su kitais asmenimis. Teisę teikti peticijas turi ir visi juridiniai asmenys (pvz., įmonės, organizacijos ar asociacijos), kurių buveinė registruota Europos Sąjungoje.

Peticija gali būti skundas, prašymas ar pastaba, susijusi su problemomis, kylančiomis taikant ES teisę, arba raginimas Europos Parlamentui priimti poziciją konkrečiu klausimu. Taigi peticija gali tapti proga Europos Parlamentui atkreipti dėmesį į atvejus, kai valstybės narės, vietos valdžios ar kitos institucijos pažeidžia Europos Sąjungos piliečių teises.

1.2 Kas gali teikti peticijas?

Peticijas gali teikti:

 • Europos Sąjungos piliečiai,
 • Europos Sąjungos valstybės narės gyventojai,
 • juridiniai asmenys, kurių buveinė registruota Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Peticiją galima teikti savo vardu arba kartu su kitais piliečiais ar asmenimis.

Jei peticiją pasirašo keletas fizinių ar juridinių asmenų, pasirašantieji gali paskirti atstovą ir (arba) atstovo pavaduotojus, kurie bus laikomi peticijos pateikėjais. Tokio atstovo nepaskyrus, peticijos pateikėju Europos Parlamentas laikys pirmą pasirašiusįjį arba kitą atitinkamą asmenį.

1.3 Kokiais klausimais gali būti teikiamos peticijos?

Peticijos tema turi būti susijusi su klausimu, patenkančiu į Sąjungos veiklos sritį, pvz.:

 • Europos Sąjungos piliečio teisėmis, nustatytomis Sutartyse,
 • aplinkos klausimais,
 • vartotojų apsauga,
 • laisvu asmenų, prekių ir paslaugų judėjimu,
 • vidaus rinka,
 • užimtumo klausimais ir socialine politika,
 • profesinių kvalifikacijų pripažinimu,
 • kitomis ES teisės įgyvendinimo problemomis.

1.4 Kaip rengiamos peticijos?

Peticija turėtų būti išsami ir joje turėtų būti pateikti visi su klausimu susiję faktai, tačiau nereikalingų smulkmenų įtraukti nereikėtų. Ji turėtų būti išdėstyta aiškiai ir suprantamai, priešingu atveju bus paskelbta nepriimtina. Peticijoje neturėtų būti vartojama įžeidžiama ar nešvanki kalba.

1.5 Ar galima Europos Parlamentui apskųsti teismo sprendimus?

Atkreipiame dėmesį, kad Europos Parlamentas negali panaikinti valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų priimtų sprendimų. Europos Parlamentas nėra teisminė institucija ir neturi įgaliojimų atlikti teisinius tyrimus, priimti teismo sprendimus ar panaikinti valstybių narių teismų priimtus sprendimus.

1.6 Ar yra galimybė gauti informacijos iš Peticijų komiteto?

Europos Parlamento Peticijų komitetas nenagrinėja prašymų suteikti informaciją ir neteikia bendro pobūdžio pastabų apie ES politiką. Išsamesnės informacijos apie Europos Parlamento veiklą, įgaliojimus ir struktūrą galima gauti susisiekus su Piliečių informavimo skyriumi („Ask EP“).

1.7 Kur kreiptis norint pateikti skundą dėl netinkamo ES institucijų arba valstybių narių valdymo įstaigų administravimo?

Europos Parlamentas negali tirti skundų dėl ES institucijų ar įstaigų veiklos. Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsniu, skundai dėl netinkamo Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų administravimo teikiami Europos ombudsmenui.

Atkreipiame dėmesį, kad Europos Parlamentas ir Europos ombudsmenas negali tirti skundų dėl valstybių narių nacionalinių, regioninių ar vietos administravimo įstaigų veiklos, net jei skundai susiję su ES klausimais. Daugelį šių skundų galima pateikti nacionaliniams ar regioniniams ombudsmenams arba nacionalinių ar regioninių parlamentų peticijų komitetams. Visų nacionalinių ombudsmenų kontaktiniai duomenys pateikti Europos ombudsmeno interneto svetainėje.

 

1.8 Kokia kalba teikiamos peticijos?

Peticija turi būti parengta viena iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų.

1.9 Kaip teikiamos peticijos?

Peticijas galima teikti dviem būdais:

a) elektroniniu būdu PETI portale.

Norint peticiją pateikti šioje interneto svetainėje, reikia atidžiai perskaityti informaciją ir instrukcijas, pateiktas skirsnyje „Peticijų teikimas PETI portale“, ir užpildyti internetinę formą;

b) paštu šiuo adresu:

European Parliament

Chair of the Committee on Petitions

c/o PETI Secretariat
Rue Wiertz 60
1047 Brussels

BELGIUM

Peticiją teikiant popieriuje, nepildoma jokia forma ir netaikomas joks standartinis formatas.

Svarbu atsiminti: 

 • peticijoje turi būti nurodytas peticijos pateikėjo vardas ir pavardė, pilietybė bei nuolatinis adresas (jei peticija kolektyvinė, joje reikia nurodyti atstovo ar bent pirmo pasirašiusiojo asmens vardą ir pavardę, pilietybę bei nuolatinį adresą);
 • peticija turi būti pasirašyta.

Katu su peticija gali būti teikiami priedai, įskaitant turimų patvirtinamųjų dokumentų kopijas.

SVARBU!

Atkreipiame dėmesį, kad Europos Parlamentas nenagrinėja:

 • peticijų, pateiktų faksu;
 • peticijų, pateiktų e. paštu;
 • peticijų, pateiktų naudojantis ne PETI portalu ar paštu, o kitomis ryšio priemonėmis;
 • rašytinių peticijų, kuriose nepateikta pirmiau minėta informacija;
 • nepasirašytų peticijų.