Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Dankzij de verzoekschriftprocedure van het Europees Parlement kunt u met het Parlement communiceren en gebruik maken van uw recht van petitie. Dit is een van de grondrechten van alle Europese burgers en ingezetenen dat verankerd is in zowel het Verdrag als het Handvest van de grondrechten. Lees meer in het Verdrag van Lissabon.

Met uw verzoekschrift kan het Parlement, via zijn Commissie verzoekschriften, beoordelen hoe de Europese wetgeving in de praktijk ten uitvoer wordt gelegd, en bekijken in hoeverre de Europese instellingen inspelen op de zorgen van burgers.

De Commissie verzoekschriften heeft als doel om alle verzoekschriften te beantwoorden en om, indien mogelijk, met een buitengerechtelijke oplossing te komen voor legitieme klachten over zaken die verband houden met EU-activiteiten die de indieners te berde brengen.

Op dit portal kunt u een elektronisch verzoekschrift indienen via een gebruikersvriendelijkregistratieproces.  Ook stelt het portal burgers op de hoogte van door anderen aangekaarte problemen, door middel van samenvattingen, en verschaft het informatie over eerder ontvangen verzoekschriften. Met de zoekfunctie kunt u op onderwerpen zoeken die u rechtstreeks aangaan, en kunt u zien wat anderen te zeggen hebben over EU-gerelateerde vraagstukken. Tevens kunt u op dit portal steun betuigen aan lopende verzoekschriften die de leden van de Commissie verzoekschriften ontvankelijk hebben verklaard.

Als u een "papieren" verzoekschrift wilt indienen, hoeft u geen formulier in te vullen of  een bepaald model te volgen.

 

Wel moet uw verzoekschrift:

 

  • uw naam, nationaliteit en permanent adres bevatten (als het verzoekschrift door een groep wordt ingediend, moet het de naam, de nationaliteit en het permanente adres van de indiener, of tenminste de eerste ondertekenaar bevatten);
  • voorzien zijn van een handtekening.

 

U kunt bijlagen toevoegen aan uw verzoekschrift, zoals kopieën van eventuele bewijsstukken.

Het verzoekschrift moet worden toegezonden aan:

 

De voorzitter van de Commissie verzoekschriften

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

De verzoekschriftprocedure is geheel open en transparant. Veel verzoekschriften worden behandeld tijdens commissievergaderingen (klik hier om video's te bekijken van vergaderingen van de Commissie verzoekschriften) waaraan indieners van verzoekschriften actief deelnemen. Gezien de uiteenlopende aard van de verzoekschriften en het grote aantal verzoekschriften dat we ontvangen, worden echter niet alle verzoekschriften in de commissie behandeld. Leden kunnen naar aanleiding van verzoekschriften besluiten nemen door middel van een systeem van regelmatig politiek toezicht.

Alle indieners van verzoekschriften worden hoe dan ook in elk stadium van de verzoekschriftprocedure geïnformeerd en ontvangen een brief van de voorzitter om hen op de hoogte te stellen van het resultaat..