Chatbot

I. Berättigande förutsättningar samt krav

1.1 Varför skicka in en framställning till Europaparlamentet?

Rätten att göra en framställning till Europaparlamentet fastställs i artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 44 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Där garanteras att varje unionsmedborgare och varje person som är bosatt i en medlemsstat ska ha rätt att ensam eller tillsammans med andra när som helst göra en framställning till Europaparlamentet i frågor som hör till unionens verksamhetsområden och som direkt berör honom eller henne. Varje juridisk person (till exempel ett företag, en organisation eller en sammanslutning) som har sitt stadgeenliga säte i Europeiska unionen får också utöva denna rätt att göra framställningar.

Din framställning kan anta formen av ett klagomål, en begäran eller en iakttagelse avseende problem med anknytning till tillämpningen av unionsrätten, eller en uppmaning till Europaparlamentet att ta ställning i en viss fråga. Din framställning kan därför ge Europaparlamentet möjlighet att uppmärksamma kränkningar av europeiska medborgerliga rättigheter som en medlemsstat, en lokal myndighet eller någon annan institution gjort sig skyldig till.

1.2 Vem kan skicka in en framställning?

Du kan skicka in en framställning om du är

 • unionsmedborgare,
 • bosatt i någon av Europeiska unionens medlemsstater,
 • en juridisk person som har sitt stadgeenliga säte i någon av Europeiska unionens medlemsstater.

Du kan skicka in din framställning antingen ensam eller tillsammans med andra medborgare eller personer.

Om din framställning undertecknats av flera fysiska eller juridiska personer kan de som undertecknat utse en företrädare och/eller ställföreträdande företrädare som kommer att betraktas som framställare. Om inga sådana företrädare utsetts kommer Europaparlamentet att betrakta den som står som första namn eller någon annan lämplig person som framställare

1.3 Vilka ämnen kan din framställning röra?

Framställningen måste handla om frågor som hör till Europeiska unionens verksamhetsområden. Den kan till exempel handla om:

 • unionsmedborgarnas rättigheter enligt fördragen,
 • miljö,
 • konsumentskydd,
 • fri rörlighet för personer, varor och tjänster,
 • den inre marknaden,
 • sysselsättning och socialpolitik,
 • erkännande av yrkeskvalifikationer,
 • andra problem som avser genomförandet av unionsrätten.

1.4 Hur bör jag skriva min framställning?

Framställningen bör vara utförlig och innehålla alla fakta i frågan, men onödiga detaljer bör utelämnas. Den bör vara skriven med ett tydligt och läsbart språk, annars kommer den att förklaras otillåtlig. Den bör inte innehålla några stötande eller obscena formuleringar.

1.5 Kan jag överklaga ett domstolsbeslut till Europaparlamentet?

Det är värt att lägga märke till att Europaparlamentet inte kan upphäva beslut som fattats av behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Europaparlamentet är ingen rättslig instans och har inte befogenhet att göra några rättsliga utredningar, avkunna domar eller upphäva beslut som fattats av medlemsstaternas domstolar.

1.6 Kan jag få information från utskottet för framställningar?

Europaparlamentets utskott för framställningar behandlar inte informationsförfrågningar eller allmänna kommentarer om EU:s politik. Om du vill veta mer om Europaparlamentets verksamhet, befogenheter och organisation kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

1.7 Var kan jag lämna in klagomål om administrativa missförhållanden vid EU institutionerna eller i medlemsstaternas förvaltningar?

Europaparlamentet kan inte utreda klagomål om EU:s institutioner och organ. Enligt artikel 228 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör klagomål om missförhållanden i unionsinstitutionernas och unionsorganens verksamhet riktas till Europeiska ombudsmannen.

Det är även värt att lägga märke till att Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen inte kan utreda klagomål om nationella, regionala eller lokala förvaltningar i medlemsstaterna, även om klagomålen rör EU-frågor. Många av dessa klagomål kan riktas till nationella eller regionala ombudsmän eller framställningsutskott i nationella eller regionala parlament. Kontaktuppgifterna för samtliga nationella ombudsmän finns att tillgå på Europeiska ombudsmannens webbplats.

1.8 På vilket språk bör jag skriva min framställning?

En framställning måste vara skriven på ett av Europeiska unionens officiella språk.

1.9 Hur skickar jag in en framställning?

Framställningar kan skickas in på två sätt:

a) Elektroniskt genom framställningsportalen:

Om du vill skicka in en framställning på denna webbplats bör du noggrant läsa informationen och anvisningarna i avsnittet ”Hur skickar jag in en framställning på framställningsportalen?” och därefter fylla i onlineformuläret.

b) Per post till följande adress:

European Parliament

Chair of the Committee on Petitions

c/o PETI Secretariat
Rue Wiertz 60
1047 Brussels

BELGIEN

Om du vill skicka in din framställning i pappersformat behöver du inte fylla i något särskilt formulär eller följa någon särskild mall.

Din framställning måste 

 • innehålla ditt namn, medborgarskap och fast adress (framställningar från flera personer måste innehålla namn, medborgarskap och fast adress för företrädaren, eller åtminstone för den person som står som första namn),
 • vara undertecknad.

Din framställning kan ha bilagor, till exempel kopior av eventuella styrkande dokument.

OBS!

Vänligen observera att Europaparlamentet inte kommer att behandla

 • framställningar som lämnats in per fax,
 • framställningar som lämnats in per e-post,
 • framställningar som lämnats in genom andra kommunikationskanaler än framställningsportalen eller vanlig post (i pappersformat),
 • skriftliga framställningar som inte innehåller ovannämnda information,
 • framställningar som inte undertecknats.