Framställning nr 0509/2021, ingiven av Peter Schönberger, tysk medborgare, om Deutsche Bahn AG:s påstådda överträdelser av EU:s lagstiftning om offentlig upphandling när stationer byggs  
Framställningsuppgifter  

0509/2021

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0509/2021, ingiven av Peter Schönberger, tysk medborgare, om Deutsche Bahn AG:s påstådda överträdelser av EU:s lagstiftning om offentlig upphandling när stationer byggs

Framställningsnummer: 0509/2021

Ämnesområden: Transportfrågor,  Konkurrensfrågor

Land: Tyskland

Framställaruppgifter  

Namn: Peter Schönberger

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren uppmanar parlamentet att undersöka Deutsche Bahn AG:s upphandlingspolicy och se till att den följer bestämmelserna i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling när nya stationsbyggnader uppförs. Framställaren förklarar att Deutsche Bahn AG, som ägs av Förbundsrepubliken Tyskland, även omfattar infrastrukturföretagen DB Netz AG och DB Station & Service AG, som bedriver icke-kommersiell verksamhet i allmänhetens intresse. Framställaren anser att dessa företag därför omfattas av bestämmelserna i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling. Framställaren beskriver därefter tre anbudsförfaranden för uppförande av nya järnvägsstationsbyggnader, som enligt honom inte överensstämde med dessa bestämmelser. Enligt honom offentliggjordes varken meddelanden om upphandling eller meddelanden om tilldelning av kontrakt för de planerade nya järnvägsstationerna i Paderborn och Ingolstadt i Europeiska unionens officiella tidning. För uppförandet av den nya järnvägsstationen i Hamburg-Altona hade ett meddelande om upphandling och tilldelning offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, men meddelandet om upphandling hade felaktigt klassificerats som frivilligt, trots att de aktuella tröskelvärdena för tillämpningen av EU:s lagstiftning om offentlig upphandling enligt framställaren hade överskridits. Vidare hävdade framställaren att den uppskattade totala storleken på kontraktet inte hade angetts och att kontraktet hade tilldelats en anbudsgivare som inte hade deltagit i anbudsförfarandet. Slutligen anser framställaren att ett meddelande borde ha offentliggjorts för arkitekttävlingen för anläggande av den nya järnvägsstationen Hamburg-Altona.