Framställning nr 0719/2022, ingiven av Robert Jonsson, svensk medborgare, om gränskontroller i Danmark och Sverige  
Framställningsuppgifter  

0719/2022

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0719/2022, ingiven av Robert Jonsson, svensk medborgare, om gränskontroller i Danmark och Sverige

Framställningsnummer: 0719/2022

Ämnesområden: Den inre marknaden – fri rörlighet för personer,  Grundläggande rättigheter

Land: Sverige,  Danmark

Framställaruppgifter  

Namn: Robert Jonsson

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren ber Europaparlamentet att betrakta de gränskontroller som genomförts av Danmark och Sverige under de senaste åren som en överträdelse av kodexen om Schengengränserna och att se till att dessa pågående överträdelser av unionsrätten från de danska och svenska regeringarnas sida bekämpas och upphör. Han hänvisar till EUdomstolens dom av den 26 april 2022 (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220064sv.pdf), där det anges att praxisen att kontinuerligt utföra gränskontroller vid gränsen mellan Sverige och Danmark strider mot kodexen om Schengengränserna. Framställaren säger att gränskontrollerna olagligen och oproportionerligt kränker hans personliga rättigheter och strider mot den europeiska integrationen.