Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Court of Justice of the European Union ruling on wearing visible expressions of political, philosophical or religious beliefs in the workplace

Priority question for written answer P-004187/2021
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher (Renew)

13-09-2021 P-004187/2021

  Dramatic increase in the price of staples in the Member States

Priority question for written answer P-004163/2021
to the Commission
Rule 138
Stelios Kouloglou (The Left)

10-09-2021 P-004163/2021

Липса на воля от страна на Съвета за постигане на напредък относно европейския трансграничен механизъм

Въпрос с искане за устен отговор O-000061/2021
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Younous Omarjee
от името на комисията по регионално развитие

10-09-2021 O-000061/2021

  Chinese tech and privacy concerns

Priority question for written answer P-004161/2021
to the Commission
Rule 138
Eva Kaili (S&D)

09-09-2021 P-004161/2021

  Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council on public passenger transport services by rail and by road

Priority question for written answer P-004155/2021
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná (The Left)

09-09-2021 P-004155/2021

  Worrying spread of the Nipah virus 

Priority question for written answer P-004147/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

09-09-2021 P-004147/2021

  Future relations with Afghanistan

Priority question for written answer P-004141/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Assita Kanko (ECR)

09-09-2021 P-004141/2021

Дезинформацията и ролята на социалните платформи

Въпрос с искане за устен отговор O-000060/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Raphaël Glucksmann
от името на Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

09-09-2021 O-000060/2021

  Judgment of the European Court of Justice in cases C-647/19 P und C-665/19 P of 2 September 2021 on the 2014 sale of the Nürburgring.

Priority question for written answer P-004136/2021
to the Commission
Rule 138
Ralf Seekatz (PPE)

08-09-2021 P-004136/2021

  The effectiveness of over-regulation of the EU’s forestry sector

Priority question for written answer P-004134/2021
to the Commission
Rule 138
Teuvo Hakkarainen (ID)

08-09-2021 P-004134/2021

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)

Декларация за поверителност на личните данни