Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  New illegal migration entry route on the Algarve coast

Priority question for written answer P-005153/2020
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

22-09-2020 P-005153/2020

  Compensation for people affected by Cyclone Ianos

Priority question for written answer P-005120/2020
to the Commission
Rule 138
Manolis Kefalogiannis (PPE)

21-09-2020 P-005120/2020

  Distribution of so-called refugees from the Moria camp in the EU

Priority question for written answer P-005091/2020
to the Council
Rule 138
Christine Anderson (ID), Bernhard Zimniok (ID)

17-09-2020 P-005091/2020

  COVID-19, quarantine and containment procedures in Europe and between Member States

Priority question for written answer P-005070/2020
to the Commission
Rule 138
Lucia Vuolo (ID)

16-09-2020 P-005070/2020

  Veolia / Suez merger

Priority question for written answer P-005052/2020
to the Commission
Rule 138
Nora Mebarek (S&D)

16-09-2020 P-005052/2020

  Burden-sharing or common European solutions concerning an increased greenhouse-gas emissions-reduction target for 2023

Priority question for written answer P-005047/2020
to the Commission
Rule 138
Margrete Auken (Verts/ALE)

15-09-2020 P-005047/2020

  2020 elections in the United Republic of Tanzania

Priority question for written answer P-005043/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Elżbieta Kruk (ECR)

15-09-2020 P-005043/2020

  Fédération Internationale de Ski (FIS) ban on fluorinated ski wax endangering the EU ski wax industry

Priority question for written answer P-005035/2020
to the Commission
Rule 138
Michael Gahler (PPE)

15-09-2020 P-005035/2020

  Chinese intelligence activities in Europe

Priority question for written answer P-005024/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Antonio Tajani (PPE)

15-09-2020 P-005024/2020

Широкообхватни действия на ЕС в областта на грижите, включително грижите за деца, грижите за възрастни хора и хора с увреждания — към европейска стратегия за лицата, полагащи грижи

Въпрос с искане за устен отговор O-000057/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
от името на групата PPE

15-09-2020 O-000057/2020

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)