Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Protecting European consumers and producers of branded products from counterfeits

Priority question for written answer P-003568/2023
to the Commission
Rule 138
Ivan Štefanec (PPE)

06-12-2023 P-003568/2023

  Urgent action to combat grapevine downy mildew

Priority question for written answer P-003559/2023
to the Commission
Rule 138
Aldo Patriciello (PPE)

06-12-2023 P-003559/2023

  Mortgage subsidies and the need to consolidate public finances

Priority question for written answer P-003549/2023
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

04-12-2023 P-003549/2023

Ролята на социалните критерии за възлагане на обществени поръчки за укрепването на социалните права, добрите условия на труд и приобщаващите пазари на труда

Въпрос с искане за устен отговор O-000058/2023
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Драгош Пъслару
от името на комисията по заетост и социални въпроси

04-12-2023 O-000058/2023

Приоритетите на ЕС за 68-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

Въпрос с искане за устен отговор O-000057/2023
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Роберт Бедрон
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

04-12-2023 O-000057/2023

  Violations of fundamental EU principles and lack of an EU framework for medical cannabis is forcing patients to turn to the black market

Question for written answer E-003533/2023
to the Commission
Rule 138
Stelios Kouloglou (The Left)

02-12-2023 E-003533/2023

  Transfer of National Observatory of Athens oversight to the Ministry for Climate Crisis and Civil Protection

Question for written answer E-003532/2023
to the Commission
Rule 138
Alexis Georgoulis (NI)

01-12-2023 E-003532/2023

  Illiteracy in the digital age

Question for written answer E-003531/2023
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

01-12-2023 E-003531/2023

  Getting biological control products on the market more quickly

Question for written answer E-003529/2023
to the Commission
Rule 138
Annika Bruna (ID)

01-12-2023 E-003529/2023

  EU mobility programmes

Question for written answer E-003528/2023
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

01-12-2023 E-003528/2023

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)

Декларация за поверителност на личните данни