Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Незаконна сеч в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000020/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Дулорс Монсерат
от името на комисията по петиции

23-05-2022 O-000020/2022

Подход на ЕС към управлението на космическия трафик — Принос на ЕС за справяне с глобално предизвикателство

Въпрос с искане за устен отговор O-000019/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Кристиан Силвиу Бушой
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

20-05-2022 O-000019/2022

  Support for the farming sector: flexibility in implementing the CAP

Priority question for written answer P-001883/2022
to the Commission
Rule 138
Anne Sander (PPE)

19-05-2022 P-001883/2022

  Call for extraordinary economic measures against the African swine fever outbreak to support EU Member States

Priority question for written answer P-001882/2022
to the Commission
Rule 138
Marco Dreosto (ID), Gianna Gancia (ID), Paolo Borchia (ID), Matteo Adinolfi (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Stefania Zambelli (ID), Elena Lizzi (ID), Massimo Casanova (ID)

19-05-2022 P-001882/2022

  The Commission's view on the cormorant issue

Priority question for written answer P-001873/2022
to the Commission
Rule 138
Søren Gade (Renew)

19-05-2022 P-001873/2022

Нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд

Въпрос с искане за устен отговор O-000018/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Бернд Ланге
от името на комисията по международна търговия

19-05-2022 O-000018/2022

  Protected areas and Romania’s application of the Habitats Directive

Priority question for written answer P-001872/2022
to the Commission
Rule 138
Nicolae Ştefănuță (Renew)

18-05-2022 P-001872/2022

  Equal treatment for EU workers in the internal market

Priority question for written answer P-001871/2022
to the Commission
Rule 138
Maria Grapini (S&D)

18-05-2022 P-001871/2022

  Request for clarification from Air Corsica in relation to Article 5 of the RefuelEU Aviation proposal for a regulation

Priority question for written answer P-001833/2022
to the Commission
Rule 138
François Alfonsi (Verts/ALE)

18-05-2022 P-001833/2022

  Amendment of the Honey Directive 2001/110/EC

Priority question for written answer P-001831/2022
to the Commission
Rule 138
Juozas Olekas (S&D)

18-05-2022 P-001831/2022

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)

Декларация за поверителност на личните данни