Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Извънредна ситуация във връзка с климата и околната среда

Въпрос с искане за устен отговор O-000038/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Pascal Canfin, Nils Torvalds
от името на групата Renew

20-11-2019 O-000038/2019

Телефонни номера за услуги 0800

Въпрос с искане за устен отговор O-000037/2019/rev.1
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
от името на групата PPE

20-11-2019 O-000037/2019

текущите преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

Въпрос с искане за устен отговор O-000036/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие

13-11-2019 O-000036/2019

текущите преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

Въпрос с искане за устен отговор O-000035/2019
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие

13-11-2019 O-000035/2019

  Roadblock on the AP-7 at La Junquera border crossing

Priority question for written answer P-003765/2019
to the Commission
Rule 138
Dolors Montserrat

11-11-2019 P-003765/2019

  Notification procedure regarding legislation on glyphosate in Austria

Priority question for written answer P-003747/2019
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber

08-11-2019 P-003747/2019

  Prospects for the Malta agreement

Priority question for written answer P-003745/2019
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone

08-11-2019 P-003745/2019

  Situation in the Moria refugee camp on Lesvos

Priority question for written answer P-003742/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont

08-11-2019 P-003742/2019

  Facts, ideology and consequences of a treaty on the functioning of the European Union with regard to the gender pay gap

Priority question for written answer P-003684/2019
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

07-11-2019 P-003684/2019

  Measures to address the crisis in the peach production sector caused by the increase in US tariffs

Priority question for written answer P-003675/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

06-11-2019 P-003675/2019

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)