Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Regional and minority languages on the Conference on the Future of Europe multilingual digital platform

Priority question for written answer P-002148/2021
to the Commission
Rule 138
Clara Ponsatí Obiols (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)

21-04-2021 P-002148/2021

  Possible replacement of national budgetary support with money from the Just Transition Fund

Priority question for written answer P-002121/2021
to the Commission
Rule 138
Cornelia Ernst (The Left), Martina Michels (The Left)

20-04-2021 P-002121/2021

  Draft technical rules for gaming machines with no cash prizes

Priority question for written answer P-002096/2021
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID)

19-04-2021 P-002096/2021

Изпълнение на програмата за по-добро регулиране/целта за намаляване на административната тежест

Въпрос с искане за устен отговор O-000028/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Jörgen Warborn
от името на групата PPE
Robert Roos, Bert-Jan Ruissen
от името на групата ECR
Paolo Borchia
от името на групата ID
Maria Grapini (S&D), Erik Bergkvist (S&D), Martina Dlabajová (Renew), Liesje Schreinemacher (Renew), Ulrike Müller (Renew)

19-04-2021 O-000028/2021

  Fresh revelations concerning the updating of the Italian pandemic plan and the WHO report

Priority question for written answer P-002082/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID), Luisa Regimenti (ID)

16-04-2021 P-002082/2021

  Circulation of packaged goods in the EU

Priority question for written answer P-002081/2021
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE), Anne Sander (PPE)

16-04-2021 P-002081/2021

  Follow up to E-000331/2021, State aid rules and the set of indicia (‘faisceau d’indices’) for economic discontinuity analysis, CJEU oversight of the final decision

Priority question for written answer P-002070/2021
to the Commission
Rule 138
Carmen Avram (S&D)

16-04-2021 P-002070/2021

  Fourth type of certificate under the digital green certificate scheme

Priority question for written answer P-002054/2021
to the Commission
Rule 138
Maria Grapini (S&D)

15-04-2021 P-002054/2021

  Limiting the spread of the Brazilian COVID-19 variant in the EU

Priority question for written answer P-002053/2021
to the Commission
Rule 138
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

15-04-2021 P-002053/2021

  Definition of plastic in Directive (EU) 2019/904

Priority question for written answer P-002040/2021
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

15-04-2021 P-002040/2021

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)

Декларация за поверителност на личните данни