Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Disqualification of sole proprietorships

Priority question for written answer P-001269/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

04-03-2021 P-001269/2021

  Hazardous substance classification of synthetic amorphous silica (SAS)

Priority question for written answer P-001236/2021
to the Commission
Rule 138
Dennis Radtke (PPE)

03-03-2021 P-001236/2021

Значението на гражданското правосъдие за икономическото възстановяване след COVID-19

Въпрос с искане за устен отговор O-000016/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Adrián Vázquez Lázara
от името на комисията по правни въпроси

03-03-2021 O-000016/2021

Зачитане на принципа за партньорство в националните планове за възстановяване и устойчивост и гарантиране на добро управление на разходите

Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Katalin Cseh
от името на групата Renew

03-03-2021 O-000015/2021

  Outbreak of equine herpes

Priority question for written answer P-001223/2021
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

02-03-2021 P-001223/2021

  The Single Entry Point

Priority question for written answer P-001221/2021
to the Commission
Rule 138
Gheorghe-Vlad Nistor (PPE)

02-03-2021 P-001221/2021

  Hentong’s compliance with EU sanctions and its participation in the EU market

Priority question for written answer P-001213/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

02-03-2021 P-001213/2021

  Negotiations between the Commission and AstraZeneca on vaccine supply

Priority question for written answer P-001204/2021
to the Commission
Rule 138
Peter Lundgren (ECR)

02-03-2021 P-001204/2021

Назначаване на специален пратеник за утвърждаване на свободата на религията и убежденията извън Европейския съюз

Въпрос с искане за устен отговор O-000014/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Jan Olbrycht, György Hölvényi, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Miriam Lexmann
от името на групата PPE

02-03-2021 O-000014/2021

  Exchange of waste with non-OECD countries – change of code B3010 to B3011

Priority question for written answer P-001192/2021
to the Commission
Rule 138
Tomasz Frankowski (PPE)

01-03-2021 P-001192/2021

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)

Декларация за поверителност на личните данни