Европейска подкрепа за Г-5 от Сахел и водената от Франция операция „Баркан“

Въпрос с искане за устен отговор O-000003/2021
до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Член 136 от Правилника за дейността
Dominique Bilde
от името на групата ID

11-01-2021 O-000003/2021

Европейска финансова подкрепа за Афганистан с оглед на преговорите от Доха и контрола на миграцията

Въпрос с искане за устен отговор O-000002/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Dominique Bilde
от името на групата ID

11-01-2021 O-000002/2021

Обосновка на някои решения по отношение на ваксините срещу COVID-19 в рамките на стратегията на ЕС за ваксините

Въпрос с искане за устен отговор O-000001/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
от името на групата ID

11-01-2021 O-000001/2021

Съгласувани планове и действия за преход към иновации без използване на животни в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000084/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

18-12-2020 O-000084/2020

Ангажиментът към Афганистан, поет от ЕС на Женевската конференция през 2020 г.

Въпрос с искане за устен отговор O-000083/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Johan Van Overtveldt
от името на комисията по бюджети

17-12-2020 O-000083/2020

Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища

Въпрос с искане за устен отговор O-000082/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Irene Tinagli, Paul Tang
от името на комисията по икономически и парични въпроси

11-12-2020 O-000082/2020

Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища

Въпрос с искане за устен отговор O-000081/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Irene Tinagli, Paul Tang
от името на комисията по икономически и парични въпроси

11-12-2020 O-000081/2020

Справяне с незаразните болести по време на кризата с COVID-19 и след нея

Въпрос с искане за устен отговор O-000080/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Véronique Trillet-Lenoir
от името на групата Renew

09-12-2020 O-000080/2020

Предизвикателства, свързани с логистиката и транспорта, преди да започне разпространението на ваксината срещу COVID-19

Въпрос с искане за устен отговор O-000079/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
от името на групата Renew

09-12-2020 O-000079/2020

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите

Въпрос с искане за устен отговор O-000078/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

07-12-2020 O-000078/2020

Обратна връзка

Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Въпроси може да се внасят от комисия, политическа група или най-малко 5% от всички членове на Парламента (36), като те могат да бъдат задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Председателският съвет решава дали да включи въпросите в проекта на дневен ред на дадено заседание и в какъв ред.

Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 5 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.