Обратна връзка

Време за въпроси към Комисията

В рамките на всяка месечна сесия може да се отдели време за въпроси към Комисията в продължение на най-много 90 минути по една или повече конкретни хоризонтални теми, за които Председателският съвет взема решение един месец преди месечната сесия.

Този формат се организира, както следва:

  • Всяко време за въпроси има конкретна хоризонтална тема и се основава единствено на процедурата за вземане на думата с вдигане на ръка, като въпросите от членовете на ЕП се редуват с отговорите от членовете на Комисията (на членовете на ЕП се дава по една минута, за да формулират въпроса, а членът на Комисията разполага с две минути за отговор).
  • Членовете на Комисията, които отговарят за портфейлите, свързани с избраната тема, са поканени за времето за въпроси. Броят на членовете на Комисията е ограничен до двама за всяка месечна сесия (най-много трима в зависимост от избраните теми).

Време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител и към председателя на Еврогрупата

  • В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.